Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Απολογιστικό Δελτίο Τύπου PDF Εκτύπωση

01.jpg02.jpgΟ δημόσιος αστικός χώρος θα πρέπει να χρησιμοποιείται ολοκληρωμένα και χωρίς αποκλεισμούς για όλους τους πολίτες και τους επισκέπτες των πόλεων με ασφάλεια και σεβασμό σε τυχόν δυσκολίες που δύναται να αντιμετωπίζουν οι κοινωνικές ομάδες. Η πλειοψηφία των Δήμων στη χώρα μας αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα προσβασιμότητας, ενώ ορισμένα από τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, κυρίως των ευπαθών κοινωνικών ομάδων είναι τα εξής:
  • Μη προσβάσιμοι δημόσιοι υπαίθριοι χώροι
  • Απροσπέλαστα/Δύσκολα προσπελάσιμα δημόσια κτίρια
  • Μη αυτόνομη κίνηση πεζών στο δομημένο περιβάλλον
  • Περιορισμένες δυνατότητες κίνησης ατόμων με Αναπηρίες / Περιθωριοποίηση κοινωνικών ομάδων (ατόμων με αναπηρία, εμποδιζόμενα άτομα, κλπ.)
  • Μη λειτουργική διασύνδεση υπαίθριων Κ.Χ./δημόσιων κτιρίων
  • Μη καθορισμένα σημεία διαφυγής των πολιτών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Στο πλαίσιο βελτίωσης της προσβασιμότητας σε όλους τους Δήμους της χώρας, θεσπίσθηκαν τα Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας, στόχος των οποίων είναι να προσδιορίσουν τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και τις προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών, ώστε να δημιουργείται σε επίπεδο δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις. Για την εκπόνηση των Σχεδίων Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) δημοσιεύθηκε από το Πράσινο Ταμείο, η πρόσκληση για την υποβολή των ΣΑΠ από τους δήμους της χώρας στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π. 2) «Αστική Αναζωογόνηση και λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2022.

Ο Δήμος Βιάννου στα πλαίσια της ως άνω πρόσκλησης προχώρησε στην υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.).

Το έργο αφορά στο στρατηγικό σχεδιασμό των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών για την εξασφάλιση και την ενίσχυση της προσβασιμότητας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Κύριος στόχος του Σ.Α.Π. είναι να προσδιορίσει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών καθώς και τις προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών ώστε να δημιουργείται, ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων σύμφωνα με την αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις σε επίπεδο Δήμου για όλες τις κοινωνικές ομάδες.

Με την υπ΄ αρ. 240.3.1./2022 (ΑΔΑ: 9ΨΘΤ46Ψ844-97Δ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ εγκρίθηκε η χρηματοδότηση κατά 100% της πρότασης με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας στο Δήμο Βιάννου» προϋπολογισμού 29.760,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Ο Δήμος Βιάννου προχώρησε σε Αποδοχή της χρηματοδότησης ύψους 29.760,00 € σύμφωνα με την με αρ. 240.3.1/2022 Απόφαση του Πράσινου Ταμείου για τα Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας, σύμφωνα με την υπ' αρ. 110/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 69Θ6Ω94-08Ο) και ακολουθώντας τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24 ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύουν, προέβη στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την υπηρεσία. Ειδικότερα, με την υπ' αρ. πρωτ. 372/2022 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑΜ: 22AWRD011818982) ανατέθηκε η εκτέλεση Υπηρεσίας «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 24.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην εταιρεία ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μ ΕΠΕ.

Στη συνέχεια υπεγράφη το υπ΄ αρ. πρωτ. 7634/29.12.2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011884629) Συμφωνητικό μεταξύ της Αναδόχου Εταιρίας και του Δήμου Βιάννου για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ».

Ο ανάδοχος ολοκλήρωσε έγκαιρα, έγκυρα και ορθά τα εξής παραδοτέα:

Παραδοτέο Π1α: Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης - Καταγραφή και Αξιολόγηση στοιχείων υφιστάμενων στοιχείων ή εκπονούμενων στρατηγικών σχεδίων - Καταγραφή και αποτίμηση των σχετικών στοιχείων των πολεοδομικών και πληθυσμιακών χαρακτηριστικών της περιοχής

Παραδοτέο Π1β: Καταγραφή και αποτίμηση των κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης σε συνάρτηση με την κίνηση των πεζών

Παραδοτέο Π2: Πρόταση

Η Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών του Δήμου Βιάννου που συγκροτήθηκε με την υπ' αρ. 33/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βιάννου (ΑΔΑ: 6ΜΕΠΩ94-6ΛΙ) βεβαίωσε την παραλαβή των παραδοτέων της ως άνω σύμβασης και την πλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π) του Δήμας μας.

Τα Παραδοτέα διαβιβάστηκαν από το Δήμο Βιάννου στη Διεύθυνση Μελετών & Έργων Αστικών Αναπλάσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887/30-11-2021 (ΦΕΚ Β' 5553/2021) Υ.Α.

Σήμερα, ο Δήμος Βιάννου έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για την καταβολή της χρηματοδότησης από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ.

Με την υλοποίηση του Σ.Α.Π., ο Δήμος Βιάννου δύναται να αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων, το οποίο θα εξασφαλίζει τη προσβασιμότητα στους υπαίθριους κοινόχρηστους χώρους συμπεριλαμβανομένων των δικτύων πεζής μετακίνησης, των οδεύσεων διαφυγής, των χώρων εκτόνωσης, των σημείων προσωρινής περίθαλψης και των σημείων καταφυγής των πολιτών εντός των διοικητικών τους ορίων.

Επισημαίνεται ότι ο Δήμος Βιάννου, θα συνεχίσει να αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να βελτιώνει συνεχώς τη ζωή των πολιτών μέσα από ολοκληρωμένες δράσεις και στρατηγικά σχεδιασμένες παρεμβάσεις που αποβλέπουν στην ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος και την εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος. Με σαφή προσανατολισμό προς τη βιώσιμη αστική κινητικότητα και την πράσινη και αειφόρο ανάπτυξη ο Δήμος Βιάννου προωθεί ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

 

Σχετικά αρχεία

Δελτίο Τύπου - Αρχείο pdf (188 KB)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA