Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Συμπληρωματική Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπκού για 2 Mήνες
Συμπληρωματική Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπκού για 2 Mήνες PDF Εκτύπωση

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνέχεια της υπ' αριθ. πρωτ. 1151/06.02.2024 Ανακοίνωσης του Δήμου Βιάννου για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. χρονικής διάρκειας δυο (02) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών και λόγω μη κάλυψης του απαιτούμενου αριθμού προσληφθέντων ανακοινώνουμε την δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών αιτήσεων στην παρακάτω ειδικότητα:

  • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ / ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ( αριθ. ατόμων : 01)

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:
α. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χώρας κράτους - μέλους της Ε.Ε.
β. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας και να μην έχουν υπερβεί το 65ο.
γ. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
δ. Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης σύμφωνα με το Ν. 3584/2007.

Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή διαβατηρίου.
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του οικείου Δημου & Πιστοποιητικό Γέννησης.
3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι πληρούν τα απαιτούμενα γενικά προσόντα διορισμού, που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007.
4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο (12μηνο) από την τελευταία ημέρα της νέας σύμβασης δεν έχουν απασχοληθεί σε Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικό Πρόσωπο του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την Υπηρεσία που απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια απασχόλησης (έναρξη & λήξη).
5. Έγγραφο στο όποιο θα αναφέρεται το ΑΜΚΑ, ΑΦΜ & ΑΜΑ (αριθμός Κοινωνικής Ασφάλισης).
6. Αριθμός λογαριασμού ΙΒΑΝ & το όνομα της Τράπεζας που αντιστοιχεί.

Γ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση της ανακοίνωσης να γίνει στο πρόγραμμα "ΔΙΑΥΓΕΙΑ", στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.viannos.gov.gr

Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Λόγω του κατεπείγοντος, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. την συνημμένη αίτηση η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ε. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο πρόγραμμα "ΔΙΑΥΓΕΙΑ", στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, ήτοι από 05.03.2024 έως 07.03.2024 και ώρα 14:00 μ.μ.

Αιτήσεις που αποσταλούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.

ΣΤ. ΠΡΟΣΛΗΨΗ:

Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει με απόφαση του Δημάρχου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

 

Σχετικά αρχεία

Ανακοίνωση - Αρχείο pdf (913 KB)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA