Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού «Ανάπλαση Κεντρικών Οδών εντός Οικισμού Άρβης - Βελτίωση Υποδομών»
Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού «Ανάπλαση Κεντρικών Οδών εντός Οικισμού Άρβης - Βελτίωση Υποδομών» PDF Print

 

Ο Δήμος Βιάννου, Νομού Ηρακλείου, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου "Ανάπλαση Κεντρικών Οδών Εντός Οικισμού Άρβης - Βελτίωση Υποδομών", με εκτιμώμενη συνολική αξία 260.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
Συστημικός Αριθμός ηλεκτρονικού διαγωνισμού έργου στο ΕΣΗΔΗΣ είναι 199500.

 

 1. Ο Δήμος Βιάννου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, λαμβάνοντας υπόψη την υπ΄αριθμ. 374/20-03-2023 απόφαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΑΛΘ 214-2020, που αφορά στη θετική γνώμη για έγκριση δημοπράτησης του παραπάνω έργου «Ανάπλαση Κεντρικών Οδών Οικισμού Άρβης - Βελτίωση Υποδομών» διακηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
 2. Ο κωδικός Ο.Π.Σ. του έργου είναι: MIS 5067330 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «Ανάπλαση Κεντρικών Οδών Οικισμού Άρβης - Βελτίωση Υποδομών».
 3. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ με προϋπολογισμό 142.803,37, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 32.664,50 γ) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 30.614,50.
 4. Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου Ανάπλαση Κεντρικών Οδών Οικισμού Άρβης - Βελτίωση Υποδομών, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 11/2023 από την Τεχνική Υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό των 209.677,42 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 260.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).
 5. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.viannos.gov.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 08-05-2023, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες, που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 10-05-2023. Πληροφορίες Νεραντζάκη Μαρία τηλ.: 28953- 40160.
 6. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά τον εγκεκριμένο από τον Ν. Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α') Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), κάτω των ορίων.
 7. O Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV είναι: 45233000-9
 8. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών 3 εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
 9. ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών, γίνεται δεκτή.
 10. Για το χρόνο ισχύος προσφορών, κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό, κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα ΔΩΔΕΚΑ (12) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 11. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12-05-2023, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00 π.μ.
  Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15-05-2023, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00 π.μ.
 12. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το επί μέρους ποσοστών έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επι της εκατό (%) κατά κατηγορία εργασιών.
 13. Δικαίωμα συμμετοχής, στο διαγωνισμό, έχουν Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, ή Ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ στην τάξη Α2 και ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ στην τάξη Α1 και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ στην τάξη Α1 και που είναι εγκατεστημένα σε:
  α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
  β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
  γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
  δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
 14. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος Ένωσης.
 15. Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016.
  Δεν απαιτείται από τις εν λόγω Ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η Ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια, που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).
 16. Λόγοι αποκλεισμού ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 22 της διακήρυξης.
 17. Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), υπό το πρίσμα των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 65 παρ.1 του Π.Δ. 71/2019 (ΦΕΚ 112/Α/03-07-2019) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. (Άρθρο 22Δ της Αναλυτικής διακ).
 18. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 4.193,55 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 30 ημερών, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Στην περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην Ένωση.
 19. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο 150 του Ν. 4412/2016. Απαιτείται εγγύηση προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
 20. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές.
 21. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 4 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
 22. Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου και η έγκριση των όρων δημοπράτησης αποφασίστηκαν με την υπ' αριθμό 22/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Η διάθεση της πίστωσης έχει γίνει με την υπ' αριθμό 126/2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί, επίσης, από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.
 23. Αυτή η Προκήρυξη δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, στην ιστοσελίδα www.viannos.gov.gr σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας και αναρτάται στο πρόγραμμα "Διαύγεια" diavgeia.gov.gr
 24. Φορέας χρηματοδότησης του έργου είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κωδ. ΣΑΕ 086/1. Το παρόν έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κωδ. ενάριθμου πράξης: 2021ΣΕ08610030). Η σύμβαση αφορά στο υποέργο 1 «Ανάπλαση Κεντρικών Οδών Οικισμού Άρβης - Βελτίωση Υποδομών της πράξης «Ανάπλαση Κεντρικών Οδών Οικισμού Άρβης - Βελτίωση Υποδομών» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 με την με αρ. πρωτ. 1981/04-12-2020 Απόφαση Ένταξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και έχει λάβει κωδικό MIS 5067330. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

 

Ο Δήμαρχος


Σταυρακάκης Μηνάς

Σχετικά αρχεία

01 - Περίληψη Διακύρυξης - Αρχείο pdf (649 KB)
02 - Διακύρηξη - Αρχείο pdf (869 KB)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA