Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού που Αφορά το Έργο «Βελτίωση Αγροτικού Δρόμου Μάρθας-Μιλλιαράδων από Χ.Θ. 0+00 έως 3+13 (Ασφαλτικά & Τεχνικά)»
Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού που Αφορά το Έργο «Βελτίωση Αγροτικού Δρόμου Μάρθας-Μιλλιαράδων από Χ.Θ. 0+00 έως 3+13 (Ασφαλτικά & Τεχνικά)» PDF Print
 1. Ο ∆ήµος Βιάννου Νοµού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, λαµβάνοντας υπόψη την υπ΄αριθµ. 4672/05-10-2020 απόφαση της ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης 2014-2020 που αφορά στη θετική γνώµη για έγκριση δηµοπράτησης του παραπάνω έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΜΑΡΘΑΣ – ΜΙΛΛΙΑΡΑ∆ΩΝ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+00 ΕΩΣ 3+13 (ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ)» διακηρύσσει ∆ηµόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό, µέσω του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή).
 2. Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι:0006195243 και πρόκειται για το υποέργο µε τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΜΑΡΘΑΣ – ΜΙΛΛΙΑΡΑ∆ΩΝ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+00 ΕΩΣ 3+13 (ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ)»
 3. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ µε προϋπολογισµό 383.282,61 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
 4. Ο προϋπολογισµός των δηµοπρατούµενων εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΜΑΡΘΑΣ – ΜΙΛΛΙΑΡΑ∆ΩΝ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+00 ΕΩΣ 3+13 (ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ)», µε βάση τη µελέτη µε αριθµό θεώρησης 39/2017 από την Τεχνική Υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό των 387.096,77 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 480.000,00 ΕΥΡΩ (µε Φ.Π.Α.).
 5. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης στον ειδικό, δηµόσια προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜ∆ΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.viannos.gov.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 02-12-2020 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες, που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης, συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικά µε τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 04-12-2020. Πληροφορίες Νεραντζάκη Μαρία τηλ.: 28953- 40160.
 6. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά τον εγκεκριµένο από τον Ν. Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή, κάτω των ορίων.
 7. O Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV είναι:45233120-6 [Έργα οδοποιίας]
 8. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφεροµένους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ. Εντός τριών 3 εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, προσκοµίζεται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συµµετοχής.
 9. ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών, γίνεται δεκτή.
 10. Για το χρόνο ισχύος προσφορών, κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό, κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστηµα εννέα (9) µηνών, από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών.
 11. Ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 07-12-2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ. Ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15-12-2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ.
 12. Το σύστηµα υποβολής προσφορών είναι το επί µέρους ποσοστών έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες επι της εκατό (%) κατά κατηγορία εργασιών.
 13. ∆ικαίωµα συµµετοχής, στο διαγωνισµό, έχουν Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα, ή Ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ και που είναι εγκατεστηµένα σε:
  • α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,
  • β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ΣΧΕΔΙΟ
  • γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και
  • δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.
 14. Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος Ένωσης.
 15. Οι Ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016. ∆εν απαιτείται από τις εν λόγω Ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η Ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νοµική της µορφή πρέπει να είναι τέτοια, που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και µοναδικού φορολογικού µητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).
 16. Λόγοι αποκλεισµού ισχύουν σύµφωνα µε το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 22 της διακήρυξης.
 17. Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονοµικοί φορείς να είναι εγγεγραµµένοι στο σχετικό επαγγελµατικό µητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), υπό το πρίσµα των µεταβατικών διατάξεων του άρθρου 65 παρ.1 του Π.∆. 71/2019 (ΦΕΚ 112/Α/03-07-2019) ή στα Νοµαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στα Μητρώα του παραρτήµατος ΧΙ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. (Άρθρο 22∆ της Αναλυτικής διακήρυξης.
 18. Για τη συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 7.742,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 30 ηµερών, µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Στην περίπτωση Ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην Ένωση.
 19. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο σύµφωνα µε το άρθρο 150 του Ν. 4412/2016. Απαιτείται εγγύηση προκαταβολής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
 20. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές
 21. Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 12 µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.
 22. Η έγκριση κατασκευής του δηµοπρατούµενου έργου και η έγκριση των όρων δηµοπράτησης αποφασίστηκαν µε την υπ' αριθµό 146/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου. Η διάθεση της πίστωσης έχει γίνει µε την υπ’ αριθµό 5739/08-10-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί, επίσης, από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου.
 23. Αυτή η Προκήρυξη δηµοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ, στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, στην ιστοσελίδα www.viannos.gov.gr σύµφωνα ΣΧΕΔΙΟ µε το άρθρο 2 της παρούσας και αναρτάται στο πρόγραµµα "∆ιαύγεια" diavgeia.gov.gr
 24. Το έργο χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» µε συγχρηµατοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριµένα από την ΣΑ 082/1. Ο κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2018ΣΕ08210014


Συστημικός αριθμός ηλεκτρονικού διαγωνισμού έργου στο ΕΣΗΔΗΣ: 93892.

Ο ∆ήµαρχος

 

Σταυρακάκης Μηνάς

Σχετικά αρχεία

Προκήρυξη - Αρχείο pdf ( 141 KB)

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA