Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Announcements Πρόσκληση Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Print
ΠΡΟΣ:
 1. Τακτικά και Αναπληρωματικά Μέλη της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Βιάννου
  1. Τακτικά Μέλη
   1. Τριγωνάκη Χαρίλαο του Γεωργίου,  Αντιδήμαρχο
   2. Θεοδοσάκη Νικόλαο του Εμμανουήλ,  Αντιδήμαρχο
   3. Κεφαλάκη Μιχαήλ του Ιωάννη
   4. Ψαράκη Ιωάννη του Αποστόλου
   5. Αγαπουλάκη Εμμανουήλ του Ελευθερίου
   6. Κονδυλάκη Χαράλαμπο του Γεωργίου
  2. Αναπληρωματικά Μέλη
   1. Μητσόπουλο Δημήτριο του Τηλεμάχου
   2. Καργιολάκη Εμμανουήλ του Ματθαίου και
   3. Ραπτάκη Μαρία του Εμμανουήλ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τις διατάξεις του άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ. Α'/11.3.2020), των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας, την ΚΥΑ ΔΙα/Γ.Π.οικ. 16320/2021-ΦΕΚ 996/Β/13-3-2021, σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής στις 17 Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00 π.μ έως 11:00 π.μ και η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς με θέμα ημερήσιας διάταξης:

Πολυετής προγραμματισμός προσλήψεων-μετατάξεων ανθρώπινου δυναμικού Δήμου Βιάννου 2022-2025

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα επειδή θα πρέπει να εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ο πολυετής προγραμματισμός προσλήψεων-μετατάξεων ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου Βιάννου 2022-2025 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4590/2019 και στην συνέχεια ο Δήμος να τον υποβάλει στο Υπουργείο Εσωτερικών έως την Τετάρτη 17 / 03 / 2021. Από την αναβολή λήψης της σχετικής απόφασης βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος για τα συμφέροντα του Δήμου.

Παρακαλείσθε την 17η Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00 π.μ έως 11:00 π.μ να ενημερώσετε είτε ηλεκτρονικά το γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου στο e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ή στο e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it για την θέση σας επί του θέματος, ψηφίζοντας: «ΥΠΕΡ» ή «ΚΑΤΑ» ή «ΑΠΟΧΗ» ή «ΛΕΥΚΟ», σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν, είτε μέσω επιστολής που θα περιλαμβάνει την σαφή τοποθέτησή σας επί του θέματος, το ονοματεπώνυμό σας και την υπογραφή σας. Η επιστολή μπορεί να περιέχει την τοποθέτηση και περισσότερων του ενός μελών της Οικονομικής επιτροπής και μπορεί να σταλεί με fax στον αριθμό 28950 22860 του Δήμου Βιάννου (υπεύθυνες δηλώσεις από μέλη της Ο.Ε θα γίνονται δεκτές). Για την εισήγηση του θέματος σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά (μέσω της γραμματείας της Οικονομικής επιτροπής το συνοδευτικό απαραίτητο ενημερωτικό υλικό.Η απόφαση που θα ληφθεί θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο της επιτροπής στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

 

ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 1. Απαιτείται για τη σχετική διαδικασία δια περιφοράς η συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των μελών του οργάνου.
 2. Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, δηλαδή για την συγκεκριμένη συνεδρίαση από ώρα 10:00 μ.μ έως 11:00 π.μ. Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα 11:00 π.μ θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).
 3. Είναι προφανές ότι στις συνεδριάσεις δια περιφοράς τα στάδια της συζήτησης πρωτολογίας & δευτερολογίας παραλείπονται αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται με την συνηθισμένη διαδικασία και δεν υπάρχει φυσική παρουσία.
 4. Κάθε μέλος της Οικονομικής επιτροπής μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των εισηγήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
 5. Οι συμμετέχοντες στη συνεδρίαση εφόσον θέλουν να τοποθετηθούν και αναλυτικότερα μπορούν μαζί με την αποστολή του e–mail με το οποίο θα δηλώσουν την ψήφο τους να τοποθετηθούν εκτενέστερα για αυτή.

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf ( 216 KB)

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA