Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις της 06ης / 2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου
Αποφάσεις της 06ης / 2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου PDF Print
x

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Άνω Βιάννο 23/03/2018

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 

Στην Άνω Βιάννο σήμερα στις 23 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ η Οικονομική επιτροπή του Δήμου Βιάννου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την 1.654 / 19-03-2018 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852 / 2010 που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη αυτής ή γνωστοποιήθηκε σε αυτά σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Πρακτικό Αριθ Απόφασης Τίτλος Απόφασης
06 70 Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Συντήρηση επισκευή δικτύων ύδρευσης Δήμου Βιάννου»
06 71 Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πιστώσεων για οφειλές παρελθόντων οικονομικά ετών
06 72 Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες. 1ο υποέργο : Κατασκευή τεχνικών»
06 73 Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες. υποέργο : Επισκευή δημοτικών δρόμων»
06 74 Ανάκληση της 294 / 2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκριση της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, Έγκριση της μελέτης, Έγκριση της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου, Καθορισμός των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού και Ορισμός της επιτροπής διαγωνισμού και ελέγχου/αξιολόγησης των Προσφορών, του έργου «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ-ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ –υποέργο: Επισκευή κτιρίου Γυμνασίου – Λυκείου Άνω Βιάννου»»
06 75 Τροποποίηση της 18 / 2018 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής περί «Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης, Έγκριση της μελέτης, Έγκριση της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου, Καθορισμός των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ – υποέργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΡΕΒΑΤΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΙΟΥ»»
06 76 Διόρθωση της 07 / 2018 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής περί «Συγκρότησης Επιτροπών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 για την αξιολόγηση ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών – υπηρεσιών»
06 77 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού της χώρας»
06 78 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ Υποέργο (νέο) : Απομάκρυνση φερτών υλικών οικισμού Καστρίου Τ.Κ Χόνδρου»
06 79 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ Υποέργο (νέο) : Αποκατάσταση Δημοτικής Οδοποιίας οικισμών Συνδωνίας της Τ.Κ Καλαμίου –Αρβης της Τ.Κ Αμιρών -Τερτσών της Τ.Κ Συκολόγου»
06 80 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πιστώσεων για «Κάλυψη Δράσεων Πολιτικής Προστασίας»
06 81 Έγκριση της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, Έγκριση της μελέτης, Έγκριση της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας, Καθορισμός των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης» -Ανάκληση της 58 / 2018 όμοιας απόφασης της Οικονομικής επιτροπής
06 82 Έγκριση της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, Έγκριση της μελέτης, Έγκριση της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου, Καθορισμός των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ – υποέργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΑΡΟΥ»» -Ανάκληση της 16 / 2018 όμοιας απόφασης της Οικονομικής επιτροπής
06 83 Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή του Δήμου στην Παγκρήτια έκθεση με τίτλο « Κρήτη, μεγάλη Συνάντηση»
06 84 Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Έξοδα κίνησης Προέδρων Τ.Κ 2016-2017»
06 85 Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πιστώσεων για «Προμήθεια γάλακτος και μέσων ατομικής προστασίας»
06 86 Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πιστώσεων για «Εφημερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ (δικαστική απόφαση)»
06 87 Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πιστώσεων για «ΤΡΕΥΛΑΚΗΣ (Δικαστικός επιμελητής) Δικαστική απόφαση»
06 88 Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Δικαστική απόφαση για Ι.Κ.Α»
06 89 Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Δικαστική απόφαση Μύρων Κοντογιάννης»
06 90 Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Δικαστική απόφαση ΤΥΠΟΚΡΕΤΑ»
06 91 Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Προεκτίμηση αμοιβής μελέτης αξιοποίησης και μετατροπή του Δ.Σ Χόνδρου σε χώρο Πολιτισμού (Καμπουράκης)»
06 92 Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Προεκτίμηση αμοιβής μελέτης αξιοποίησης και ανάδειξη περιβάλλοντος χώρου αρχαιολογικού χώρου Κάτω Σύμης Τ.Κ Κάτω Σύμης Δήμου Βιάννου»
06 93 Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Προεκτίμηση αμοιβής μελέτης αξιοποίησης και ανάδειξη περιβάλλοντος χώρου Αρχαιολογικών χώρων Χόνδρου (Κεφάλι 1 Κεφάλι 2 Ρουσές, Ρουκούνι Κορυφή)»
06 94 Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Προεκτίμηση αμοιβής μελέτης αξιοποίησης και ανάδειξη περιβάλλοντος χώρου Αρχαιολογικού χώρου Αρκαδίας Τ.Κ Αφρατίου Δήμου Βιάννου»
06 95 Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Προεκτίμηση αμοιβής μελετών «ακτομηχανικής, περιβαλλοντικών επιπτώσεων, γεωτεχνικής έρευνας, οριστ. Λιμενικών έργων & τ.δ παραλίας Καστρίου – Κερατοκάμπου»
06 96 Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Κτηνιατρικός έλεγχος και φροντίδα αδέσποτων ζώων»
06 97 Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Τεχνική υποστήριξη του Δήμου για την επικαιροποίηση του συστήματος ποιότητας σύμφωνα με το νέο πρότυπο του ISO»
06 98 Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Επιχορήγηση αθλητικού σωματείου Εμπάρου ΠΗΓΑΣΟΣ»
06 99 Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Συντήρηση διακομιστών για τον έλεγχο δικτυακής ασφάλειας και προστασίας»
06 100 Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Συντήρηση-Τεχνική υποστήριξη Λογισμικών Εφαρμογών για το 2018 (Οικονομική Διαχείριση, Διαχείριση μελετών)»
06 101 Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για Υπηρεσίες συντήρησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων (Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Διακομιστών, Δικτύων-Αρχείων Δεδομένων)»
06 102 Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Προμήθεια μελανιών και τόνερ Η/Υ και Φαξ»
06 103 Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για « Επιθεώρηση επιτήρησης συστήματος ποιότητας (ISO)»
06 104 Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Αποζημίωση υπέρ τρίτου»
06 105 Έγκριση ενεργειών του Δημάρχου για ανάθεση εκτέλεσης επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Βιάννου, λόγω του κατεπείγοντος και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων.
06 106 Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής

Σχετικά αρχεία

Απόφαση - Αρχείο pdf ( 1.08 MB)

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA