Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Απόφαση Δημάρχου για τον Ορισμό Αντιδημάρχων και Eντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Βιάννου με Θητεία από 02.01.2024 έως 28.02.2025
Απόφαση Δημάρχου για τον Ορισμό Αντιδημάρχων και Eντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Βιάννου με Θητεία από 02.01.2024 έως 28.02.2025 PDF Εκτύπωση

Ο Δήμαρχος Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης,

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 61, 92 και 93 του Ν.3852 / 1 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» ( Α' 87 ), αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, τον ορισμό και τις υποχρεώσεις των Αντιδημάρχων, την αντιμισθία των αιρετών και την ειδική άδεια κατά την διάρκεια της θητείας αυτών, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3463 /2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» αναφορικά με την εξουσιοδότηση των υπογραφών και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

3. Τις διατάξεις του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 16 έως 19 του Κώδικα Διοικη τικής Διαδικασίας, τον εκδοθέντα κατ' εφαρμογή των ανωτέρω άρθρων, Κανονισμό Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών του ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α. και τη με αριθμ.14/2011 εγκύκλιο του Υπο υργείου Εσωτερικών.

5. Το N.4555/18(ΦΕΚ133/19.07.2018/τεύχοςΑ'): Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.

[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.
6. Το Ν.5056 / 2023(Α΄163) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου Δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης, οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούν των χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

7. Τις διατάξεις των άρθρων 3 του Ν. 5056 / 2023 ( Α'163 ) και 118 του Ν. 5079/2023(Α'215),οι οποίες επέφεραν αλλαγές στις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ. Α'/2010).

8. Την Εγκύκλιο ΥΠΕΣ αριθμ. 1237/Α.Π.94548/6.11.2023 (ΑΔΑ:9Ξ9Ζ46ΜΤΛ6-ΑΞΔ) «Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν.5056/2023(Φ.Ε.Κ. 163/τ. Α΄/2023) για την αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης των δήμων και την κατάργηση των δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ.

9. Την Εγκύκλιο ΥΠΕΣ αριθμ.1317/Α.Π.109105/19.12.2023 «Οργάνωση Αρμοδιοτήτων των Δήμων μετά την κατάργηση των Ν.Π.Δ.Δ. και των κοινωφελών επιχειρήσεων των δήμων (Ν.5056/2023)».

10. Την υπ' αριθμ. 38/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

11. Το από 20/12/ 2023 Πρακτικό ορκωμοσίας της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Βιάννου.

12. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2021,σύμφωνα με τα οποία ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου Βιάννου ανέρχεται στους 4.436 κατοίκους, όπως αυτός εμφανίζεται στους επίσημους πίνακες των αποτελεσμάτων της τελευταίας απογραφής πληθυσμού ,που έχουν κυρωθεί και δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ( Υπ' αρ. 2846 / Β4 -461 / 21 .4 .2023 απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Β'2802).

13. Το άρθρο 30 παρ. 2 του Ν. 5056 / 2023: «Για κάθε ένα νομικό πρόσωπο που καταργείται σύμφωνα με τον παρόντα [...] αυξάνεται ο αριθμός των αντιδημάρχων που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 59 του Ν. 3852 / 2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ. Α'/2010) κατά έναν ( 1 ) στον οικείο Δήμο, εφόσον ο μέσος όρος του προϋπολογισμού του καταργούμενου νομικού προσώπου των πέντε ( 5 ) τελευταίων ετών είναι μεγαλύτερος των εξακοσίων χιλιάδων(600.000) ευρώ».

14. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει ο Ν. 5056 / 2023 στο Δήμο Βιάννου καταργείται το ΝΠΔΔ «Δημοτικος Οργανισμός Δήμου Βιάννου και Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Βιάννου», καθώς και το ΦΕΚ 6719/ τ.Β΄/ 30.11.2023 με τίτλο εξαίρεση Ν.Π.Δ.Δ.& Δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων ΟΤΑ από την αυτοδίκαιη κατάργηση/λύση των άρθρων27 και 29 του ανωτέρου Νόμου.

15. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.εγκ. 1333/110822/27.12.2023: Αντιδήμαρχοι και το Παράρτημα Ι της εγκυκλίου όπου παρατίθεται Πίνακας με τον ανώτατο αριθμό αντιδημάρχων που μπορεί να οριστούν ανά δήμο καθώς και τον ανώτατο αριθμό έμμισθων και άμισθων αντιδημάρχων,όπως αυτοί διαμορφώνονται σύμφωνα με τα ανωτέρω στην κείμενη νομοθεσία.

16. Το γεγονός ότι στο Δήμο Βιάννου μπορούν να οριστούν τρεις(3) έμμισθοι Αντιδήμαρχοι και ένας (1) άμισθος, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

17. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Βιάννου (ΦΕΚ 2022/τεύχος Β΄/09-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

18. Την ανάγκη για αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του Δήμου.

Αποφασίζει:

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους, ως Αντιδημάρχους του Δήμου Βιάννου, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, με θητεία από 02.01.2024 έως 28.02.2025, μεταβιβάζοντάς τους συγκεκριμένες αρμοδιότητες καθ' ύλην, σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, προκειμένου για τον συντονισμό και την προαγωγή του δημοτικού έργου, ως εξής:

1. Τον κ. Κονδυλάκη Χαράλαμπο του Γεωργίου, Δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας, ως καθ' ύλην Αντιδήμαρχο Οργάνωσης, Διοίκησης, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Τουρισμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Διαφάνειας, Απασχόλησης & Πρωτογενή Τομέα, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία και ορίζεται ως ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ.

Επίσης του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Ορίζεται Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1328/2023 (ΑΔΑ: 9ΖΕΓ46ΜΤΛ6-ΙΜ7) και με την υπ.αριθμ. 1333/110822/27.12.2023 ΑΔΑ: ΨΠΒΖ46ΜΤΛ6-Ρ90) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και είναι υπεύθυνος, και εκτελεί τις Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
 • Τις Αρμοδιότητες σε θέματα Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.
 • Την ευθύνη και τις αρμοδιότητες για θέματα πρωτογενή τομέα Γεωργίας, Αλιείας και Κτηνοτροφίας.
 • Τις Αρμοδιότητες σε θέματα Τουρισμού καθώς και τα θέματα προβολής Τουρισμού, Πολιτισμού & Αθλητισμού.
 • Τις αρμοδιότητες του Γραφείου Προγραμματισμού της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της Διαφάνειας και του ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου.
 • Τις αρμοδιότητες του Γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας και τις δράσεις απασχόλησης και αξιοποίηση προγραμμάτων σε σχέση με την απασχόληση.
 • Τη Δημοτική - αστική συγκοινωνία, τους χώρους στάθμευσης, καθώς και τον έλεγχο της στάθμευσης των αυτοκινήτων.
 • Τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα τη λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, τις αρμοδιότητες στον τομέα των μεταφορών.
 • Tην υλοποίηση του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και εφαρμογής των μελετών.
 • Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις Δημοτικές Υπηρεσίες που λειτουργούν στον Δήμο που είναι συναφή με τις αρμοδιότητές του, πλην αυτών που ρητά άπτονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου, του Γενικού Γραμματέα, του Προϊστάμενου Διεύθυνσης, των Προϊσταμένων ή άλλου μονίμου υπαλλήλου.
 • Της θεώρησης του γνησίου της υπογραφής.
 • Της τέλεσης πολιτικών γάμων.

Οι μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Για την άσκηση των ανωτέρω καθ' ύλην αρμοδιοτήτων εισηγείται τα θέματα της αρμοδιότητάς του στα Συλλογικά Όργανα του Δήμου από κοινού με τους Προϊστάμενους των Διευθύνσεων.

2. Τον κ. Αγαπουλάκη Εμμανουήλ του Ελευθερίου, Δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας, ως καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας του Πολίτη, Δημοτικής και Αγροτικής Οδοποιίας, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Ηλεκτροφωτισμού Δικτύων καθώς και της λειτουργίας των Κοιμητηρίων του Δήμου, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία.

Επίσης του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Την εποπτεία και την ευθύνη της μελέτης και εκτέλεσης έργων με αυτεπιστασία ή της επίβλεψης μελέτης εκτέλεσης έργων που ανατίθενται σε τρίτους.
 • Την εποπτεία εκτέλεσης έργων Δημοτικής & Αγροτικής Οδοποιίας.
 • Τις Αρμοδιότητες Γραφείου Περιβάλλοντος.
 • Τις Αρμοδιότητες Γραφείου Καθαριότητας και Πρασίνου την Αποκομιδή των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών.
 • Τις αρμοδιότητες διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου.
 • Τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων για τις ανωτέρω περιπτώσεις και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
 • Την εποπτεία και ευθύνη και συντήρηση των κοιμητηρίων του Δήμου.
 • Την ευθύνη επισκευής και συντήρησης των αντίστοιχων μηχανημάτων τεχνικών έργων και οδοποιίας.
 • Τις αρμοδιότητες του Γραφείου Κίνησης.
 • Τις αρμοδιότητες του δημοτικού φωτισμού, ηλεκτροφωτισμού δικτύων και των δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.
 • Την επιβολή προστίμων για όσους ρυπαίνουν το περιβάλλον.
 • Την δράσεις για την καθημερινότητα του Πολίτη.
 • Την προστασία του Περιβάλλοντος και τον καθαρισμό ρεμάτων .
 • Την Ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου και την ευθύνη της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων.
 • Της θεώρησης του γνησίου της υπογραφής.
 • Της τέλεσης πολιτικών γάμων.
 • Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις Δημοτικές Υπηρεσίες που λειτουργούν στον Δήμο που είναι συναφή με τις αρμοδιότητές του, πλην αυτών που ρητά άπτονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου, του Γενικού Γραμματέα, του Προϊστάμενου Διεύθυνσης, των Προϊσταμένων ή άλλου μονίμου υπαλλήλου.

Οι μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Για την άσκηση των ανωτέρω καθ' ύλην αρμοδιοτήτων εισηγείται τα θέματα της αρμοδιότητάς του στα Συλλογικά Όργανα του Δήμου από κοινού με τους Προϊστάμενους των Διευθύνσεων.

3. Τον κ. Βιαννιτάκη Γεώργιο του Νικήτα, Δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας, ως καθ΄ύλην Αντιδήμαρχο στις Υπηρεσίες Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης & Βιολογικών Καθαρισμών, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία.

Επίσης του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Την ευθύνη συντήρησης και λειτουργίας των συστημάτων άρδευσης, ύδρευσης, αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων.
 • Την συντήρηση, διαχείριση και καλή λειτουργία των αποχετευτικών δικτύων και των βιολογικών καθαρισμού.
 • Την ευθύνη της συντήρησης και επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και διαχείρισης υλικών, καυσίμων, ανταλλακτικών και μηχανολογικού εξοπλισμού της υπηρεσίας ύδρευσης άρδευσης αποχέτευσης και βιολογικών καθαρισμών .
 • Την παρακολούθηση της υλοποίησης ενταγμένων έργων σε Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα και αφορούν επεξεργασία και διάθεση λυμάτων, έργα αποχέτευσης, δικτύων ύδρευσης και δικτύων άρδευσης .
 • Την συνεργασία με το γραφείο εσόδων για την έκδοση χρηματικών καταλόγων που αφορούν στην μέτρηση καταναλώσεων νερού ύδρευσης και άρδευσης .
 • Της θεώρησης του γνησίου της υπογραφής.
 • Της τέλεσης πολιτικών γάμων.
 • Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις Δημοτικές Υπηρεσίες που λειτουργούν στον Δήμο που είναι συναφή με τις αρμοδιότητές του, πλην αυτών που ρητά άπτονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου, του Γενικού Γραμματέα, του Προϊστάμενου Διεύθυνσης, των Προϊσταμένων ή άλλου μονίμου υπαλλήλου.

Οι μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες ορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Για την άσκηση των ανωτέρω καθ' ύλην αρμοδιοτήτων εισηγείται τα θέματα της αρμοδιότητάς του στα Συλλογικά Όργανα του Δήμου από κοινού με τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων.

4. Τον κ.Παπαδήμα Μιχαήλ του Στεφάνου, Δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας, ως καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο Υγείας, Κοινωνικών Υπηρεσιών & Κοινωνικών δομών "Βοήθεια στο σπίτι", «Κέντρο Ημερησίας Φροντίδας Ηλικιωμένων» (Κ.Η.Φ.Η.), «Βρεφονηπιακού Σταθμού», λειτουργίας του «Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών» (Κ.Ε.Π.) & της ανάδειξης της Ιστορικής Μνήμης του Δήμου, στον οποία δεν παρέχεται αντιμισθία.

Επίσης του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Τις αρμοδιότητες του καταργούμενου βάσει του Ν.5056 / 2023 Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Δημοτικός Οργανισμός Δήμου Βιάννου & της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βιάννου .
 • Τις αρμοδιότητες του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής κοινωνικής μέριμνας της Πολιτικών Ισότητας των φύλων, του γραφείου ένταξης μεταναστών, καθώς τις αρμοδιότητες μέριμνας για την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού με τη δημιουργία ομάδων εθελοντών.
 • Την ευθύνη τον συντονισμό την λειτουργία και διαχείρισης του βρεφονηπιακού σταθμού, του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, του Προγράμματος του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) και του Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ).
 • Τον συντονισμό την λειτουργία των δομών Υγείας του στον Δήμο Βιάννου, καθώς και την εποπτεία της ανέγερσης νέων δομών επέκτασης συντήρησης και αναβάθμισης των υπαρχόντων Κέντρου Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων .
 • Την προστασία της δημόσιας υγείας, της εφαρμογής προστασίας και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή.
 • Τις Αρμοδιότητες του Γραφείου Κ.Ε.Π. του Δήμου.
 • Την ανάδειξη της Ιστορικής Μνήμης του Δήμου καθώς και τις δράσεις που αναπτύσσονται για τον επίτευξη του σκοπού αυτού.
 • Της θεώρησης του γνησίου της υπογραφής.
 • Της τέλεσης πολιτικών γάμων.
 • Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις Δημοτικές Υπηρεσίες που λειτουργούν στον Δήμο που είναι συναφή με τις αρμοδιότητές του, πλην αυτών που ρητά άπτονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου, του Γενικού Γραμματέα, του Προϊστάμενου Διεύθυνσης, των Προϊσταμένων ή άλλου μονίμου υπαλλήλου.

Οι μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Για την άσκηση των ανωτέρω καθ' ύλην αρμοδιοτήτων εισηγείται τα θέματα της αρμοδιότητάς του στα Συλλογικά Όργανα του Δήμου από κοινού με τους Προϊστάμενους των Διευθύνσεων.

Ως Eντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι για το ίδιο χρονικό διάστημα ορίζονται οι:

5. Ο κ. Καρτσάκης Θεόδωρος του Εμμανουήλ, Εντεταλμένος Σύμβουλος Παιδείας, Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών & Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας.

Επίσης του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Τις Αρμοδιότητες του Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και των σχολικών επιτροπών του Δήμου.
 • Πολιτική προστασία, συντονισμός και επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας, για την πρόληψη, ετοιμότητα και αντιμετώπιση των καταστροφών στην περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου.
 • Τον συντονισμό την οργάνωση και λειτουργία της εθελοντικής ομάδας πολιτικής προστασίας Δήμου Βιάννου
 • Πολιτική Άμυνα.
 • Της θεώρησης του γνησίου της υπογραφής.
 • Της τέλεσης πολιτικών γάμων.
 • Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις Δημοτικές Υπηρεσίες που λειτουργούν στον Δήμο που είναι συναφή με τις αρμοδιότητές του, πλην αυτών που ρητά άπτονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου, του Γενικού Γραμματέα, του Προϊστάμενου Διεύθυνσης, των Προϊσταμένων ή άλλου μονίμου υπαλλήλου.

Οι μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Για την άσκηση των ανωτέρω καθ' ύλην αρμοδιοτήτων εισηγείται τα θέματα της αρμοδιότητάς του στα Συλλογικά Όργανα του Δήμου από κοινού με τους Προϊστάμενους των Διευθύνσεων.

6. Τον κ. Χατζάκη Ιωάννη του Εμμανουηλ, Εντεταλμένος Σύμβουλος Οικονομικών & Διαχείρισης Περιουσίας, Επιχειρηματικότητας & Αδειών Λειτουργίας Καταστημάτων.

Επίσης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων,ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης-Εισπράξεων, Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου-Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.
 • Την καταγραφή και αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας
 • Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Την έκδοση πάσης φύσεως αδειών που απαιτούνται για την λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Την έκδοση πάσης φύσεως αδειών που απαιτούνται για την λειτουργίαοποιασδήποτεεπιχείρησης,εκμετάλλευσης,οργανισμούκαιφορέα.
 • Την λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, τηνάσκησηυπαίθριωνεμπορικώνδραστηριοτήτωνκαιτηχορήγησητωνσχετικώναδειών
 • Τη Διαφήμιση και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.
 • Την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες(Ν. 2946/2001,ΦΕΚ224Α'/2001)
 • Της θεώρησης του γνησίου της υπογραφής.
 • Της τέλεσης πολιτικών γάμων.
 • Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις Δημοτικές Υπηρεσίες που λειτουργούν στον Δήμο που είναι συναφή με τις αρμοδιότητές του, πλην αυτών που ρητά άπτονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου, του Γενικού Γραμματέα, του Προϊστάμενου Διεύθυνσης, των Προϊσταμένων ή άλλου μονίμου υπαλλήλου.

Οι μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Για την άσκηση των ανωτέρω καθ' ύλην αρμοδιοτήτων εισηγείται τα θέματα της αρμοδιότητάς του στα Συλλογικά Όργανα του Δήμου από κοινού με τους Προϊστάμενους των Διευθύνσεων.

Β. Όλες οι αρμοδιότητες που δεν εκχωρούνται με την παρούσα Απόφαση, παραμένουν στην αρμοδιότητα του Δημάρχου.

Γ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου, στα καθήκοντά του τον αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Δήμαρχος κ. Κονδυλάκης Χαράλαμπος.

Δ. Η καταβολή της αντιμισθίας των έμμισθων Αντιδημάρχων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 33 :«Αντιμισθία Αντιδημάρχων -Αποζημιώσεις δημοτικών συμβούλων» του Ν.4483/17 (ΦΕΚ 107/31.07.2017 τεύχος Α') », όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ε. Η παρούσα Απόφαση καταργεί κάθε προηγούμενη Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Συμβούλων.

Η παρούσα να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», καθώς και την ιστοσελίδα του Δήμου Βιάννου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

 

Σχετικά αρχεία

Ανακοίνωση - Αρχείο pdf (500 KB)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA