Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Announcements Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Print

ΠΡΟΣ: 1) Τακτικά & Αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής επιτροπής Δήμου Βιάννου

Τακτικά μέλη:
1. Τριγωνάκη Χαρίλαο του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο
2. Αγαπουλάκη Εμμανουήλ του Ελευθερίου, Αντιδ/ρχο
3. Μητσόπουλο Δημήτριο του Τηλεμάχου
4. Ψαράκη Ιωάννη του Αποστόλου
5. Κεφαλάκη Μιχαήλ του Ιωάννη
6. Κονδυλάκη Χαράλαμπο του Γεωργίου

Αναπληρωματικά Μέλη:
1. Καργιολάκη Εμμανουήλ του Ματθαίου
2. Παπαδήμα Μιχαήλ του Στεφάνου
3. Μαργαριτάκη Εμμανουήλ του Ιωάννη
4. Καρτσάκη Θεόδωρο του Εμμανουήλ

2) Προέδρους Συμβουλίου Κοινότητας και Προέδρους Κοινοτήτων του Δήμου
α) Άνω Βιάννου  β) Αγίου Βασιλείου  γ) Αμιρών  δ) Μάρθας  ε) Ξενιάκου  στ) Χόνδρου  ζ) Καλαμίου
η) Συκολόγου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Επικεφαλής ελάσσονος μειοψηφίας κ. Μωυσάκη
2. Γ.Γ Δήμου κ. Γεώργιο Αποστολάκη
3. Προϊσταμένη Δνσης Διοικητικού-Οικονομικού
4. Προϊσταμένη Δνσης Τεχνικών υπηρεσιών & Περιβάλλοντος

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην Άνω Βιάννο την 25η Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852 / 2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555 / 2018 και ισχύει σήμερα, για την συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Ορισμός Δικηγόρου για την παροχή νομικής υποστήριξης σε υπόθεση του Δήμου (Εκδίκαση της Έφεσης της «ΑΕ ΟΤΑ Βιάννου» στην απόφαση αρ. 252/2017 του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου.
 2. Ορισμός Δικηγόρου για την παροχή νομικής υποστήριξης σε υπόθεση του Δήμου (Εκδίκαση της Έφεσης του Δ* Γ* κατά του ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ στην απόφαση αρ. 612/2017 του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου.
 3. Έγκριση της διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου, καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Έργα Ανάπλασης Μνημείου ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ - Ανάπλαση Δημοτικού Δρόμου».
 4. Έγκριση της διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου, Καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση Δημοτικού Κτιρίου Αγίου Βασιλείου (πρώην Δημοτικού Σχολείου)».
 5. Έγκριση της διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου, Καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Λυμάτων στους Οικισμούς Αμιρών και Μάρθας του Δήμου Βιάννου υποέργο: Έργα Μεταφοράς και Διάθεσης Λυμάτων των Οικισμών Αμιρών και Μάρθας του Δήμου Βιάννου».
 6. Έγκριση της διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου: Καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση Υποδομών Ύδρευσης Οικισμών Δήμου Βιάννου - Αντικατάσταση Δεξαμενών Ύδρευσης».
 7. Έγκριση για την απευθείας ανάθεση και χωρίς υποχρεωτική χρήση Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 6 του Ν. 4782/2021, με την υποβολή τουλάχιστον τριών (3) προσφορών, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς για την επιλογή αναδόχου και Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών του έργου: «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών και Δημοτικών Οδών Δήμου Βιάννου - Υποέργο 1: Ασφαλτόστρωση Δρόμου εντός Οικισμού Ξενιάκου».
 8. Ακύρωση της 69/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση της διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου: Καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση Οδοποιίας Υφιστάμενου Αγροτικού Δρόμου Δήμου Βιάννου (Οδοστρωσία - Ασφαλτικά)».
 9. Αποδοχή επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών, λόγω της επιβάρυνσης των προϋπολογισμών τους από την αύξηση του ενεργειακού κόστους - Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού και την εγγραφή της πίστωσης.
 10. Έγκριση του πρακτικού III δικαιολογητικών κατακύρωσης οριστικού αναδόχου για την «Συντήρηση Επισκευή Η/Μ Εξοπλισμού Γεωτρήσεων 2023».
 11. Εκ νέου έγκριση της διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (άνω των ορίων) και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στον Δήμο Βιάννου» - Ανάκληση της 68 / 2023 όμοιας απόφασης της οικονομικής επιτροπής.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

 

ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (207 KB)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA