Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Announcements Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Print
ΠΡΟΣ:

1)Τακτικά και αναπληρωματικά Μέλη της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Βιάννου

Τακτικά μέλη:

Τριγωνάκη Χαρίλαο του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο
Αγαπουλάκη Εμμανουήλ του Ελευθερίου, Αντιδήμαρχο
Μητσόπουλο Δημήτριο του Τηλεμάχου
Ψαράκη Ιωάννη του Αποστόλου
Κεφαλάκη Μιχαήλ του Ιωάννη
Κονδυλάκη Χαράλαμπο του Γεωργίου

Αναπληρωματικά Μέλη:

Καργιολάκη Εμμανουήλ του Ματθαίου
Παπαδήμα Μιχαήλ του Στεφάνου
Μαργαριτάκη Εμμανουήλ του Ιωάννη
Καρτσάκη Θεόδωρο του Εμμανουήλ

Προέδρους Συμβουλίου Κοινότητας και Προέδρους Κοινοτήτων:

Κάτω Σύμης
Αμιρών
Εμπάρου
Χόνδρου
Μάρθας
ΜηλιαράδωνΣυκολόγου
Κάτω Βιάννου

Σας  προσκαλώ σε  τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Άνω Βιάννο την 21 Οκτωβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 . Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, τηρώντας τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα , για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση για την απευθείας ανάθεση και χωρίς υποχρεωτική χρήση Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 6 του Ν.4782/2021, με την υποβολή τουλάχιστον τριών (3) προσφορών, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς για την επιλογή αναδόχου και Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΤΩ ΣΥΜΗΣ»

2.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση Αγροτικής οδοποιίας Πατελών Δήμου Βιάννου (ασφαλτόστρωση – τεχνικά)»

3.Έγκριση πρακτικού Ι του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. Α΄ & Β΄ ΒΑΘΜΟΥ. ΥΠΟΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΜΠΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ»

4.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ –2ο υποέργο-ΤΜΗΜΑ Α : Έργα συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης λυμάτων Τ.Κ. Χόνδρου-Περβόλας»

5.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες – υποέργο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 06-04-2019»

6.Ανάκληση της 95 / 2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Βελτίωση αγροτικού δρόμου Μάρθας – Μιλλιαράδων από Χ.Θ. 0+ 00 έως 0+ 3.13 ( ασφαλτικά – τεχνικά)»

7.Ανάκληση των 183 / 2020, 29 / 2021, 98 / 2021 και 204 / 2021 αποφάσεων  της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου Έγκριση της διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου, Καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση τμήματος οικισμών Συκολόγου & Κάτω Βιάννου»

8.Ανάκληση των 189/2020, 30/2021, 64/2021 και 171/2021 αποφάσεων  της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου Έγκριση της διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου, Καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση τμήματος οικισμού Εμπάρου»

9.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης για «Τακτικές αποδοχές & εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού-Ασκούμενοι σπουδαστές των ΤΕΙ»

10.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης για «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις : 1ο υποέργο: Βελτίωση οδοποιίας υφιστάμενου αγροτικού δρόμου Δήμου Βιάννου ( Οδοστρωσία – Ασφαλτικά)» και 2ο υποέργο : «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες»

11.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης για «Πάγιο τέλος για Ελληνικό Κτηματολόγιο»

12.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης για «Προμήθεια επίπλων»

13.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης για «Προμήθεια κουρτινών»

14. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης για «Επιστροφή εν γένει χρημάτων»

15.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής Για την αντιμετώπιση της δαπάνης επέκτασης δημοτικού φωτισμού στην περιοχή «Καψάλοι» της Τ.Κ Άνω Βιάννου του Δήμου Βιάννου

16. Έγκριση του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού και του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης οικονομικών προσφορών

και ανάδειξης του προσωρινού μειοδότη της επιτροπής διαγωνισμού για την «Συντήρηση και επισκευή ΗΜ γεωτρήσεων Δήμου  Βιάννου»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε


ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (385 KB)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA