Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Διακήρυξη «Προμήθεια Εξοπλισμού Επεξεργασίας Λυμάτων Κερατόκαμπου & Καστρίου Δήμου Βιάννου»
Διακήρυξη «Προμήθεια Εξοπλισμού Επεξεργασίας Λυμάτων Κερατόκαμπου & Καστρίου Δήμου Βιάννου» PDF Εκτύπωση

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι
  • Η προμήθεια και εγκατάσταση όλου του αναγκαίου μηχανολογικού εξοπλισμού ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων. Το σύνολο της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων θα συνοδεύεται από δέκα (10) χρόνια πλήρη εγγύηση.
  • Η λειτουργία-συντήρηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 42996000-4 12
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα13 :
  • ΤΜΗΜΑ 1: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΕΛ», εκτιμώμενης αξίας 570.000 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ 24%
  • ΤΜΗΜΑ 2: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΕΛ ΓΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΕΤΗ», εκτιμώμενης αξίας 130.000 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ 24%

 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των παραπάνω.

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 700.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.

 

Η μέγιστη διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 132 μήνες.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

  • Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.9
  • Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

Σχετικά αρχεία

Διακήρυξη- Αρχείο pdf ( 715 KB)

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA