Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Απόφαση Οριστικών Αποτελεσμάτων Ελέγχου Δικαιολογητικών και Μοριοδότησης των Αιτήσεων για τους Αδειούχους Επαγγελματίες Πωλητών Λαϊκών Αγορών
Απόφαση Οριστικών Αποτελεσμάτων Ελέγχου Δικαιολογητικών και Μοριοδότησης των Αιτήσεων για τους Αδειούχους Επαγγελματίες Πωλητών Λαϊκών Αγορών PDF Εκτύπωση

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
 1. Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Δ/νση Εμπορικής Επιχειρηματικότητας, τμήμα Οργανωμένου Εμπορίου.
 2. Γραφείο Τύπου (για τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης σε όλα τα ΜΜΕ).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφεία χωρικών Αντιπεριφερειαρχών ΠΕ Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου, Λασιθίου.
 2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Eπιχειρηματικότητας
 3. Γραφείο Γεν. Δ/ντή Βιώσιμης Ανάπτυξης
 4. Δ/νσεις Ανάπτυξης ΠΕ Κρήτης
 5. Δήμοι Περιφέρειας Κρήτης

 

Απόφαση οριστικών αποτελεσμάτων ελέγχου δικαιολογητικών και μοριοδότησης των αιτήσεων για τους συμμετέχοντες της αριθμ. 403233/28.11.2023 προκήρυξη/πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόδοση θέσεων με συμπλήρωση ημερών δραστηριοποίησης υφιστάμενων αδειούχων επαγγελματιών πωλητών Λαϊκών Αγορών που δραστηριοποιούνται λιγότερο από 6 μέρες την εβδομάδα σε λαϊκές αγορές των Δήμων της Περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με αρ. 14 παρ.1 δ Ν.4849/2021. (ΑΔΑ: ΨΨ8Ρ7ΛΚ-ΤΜΑ).

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α137/29-8-2019) Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.
 3. Το Ν. 4849/2021 «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α'207) και ειδικότερα το άρθρο 13,14, 6,53-57, 66.
 4. Την αριθμ.1218/16-2-2021 (ΦΕΚ762/β/26-2-2021) απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης».
 5. Την αριθμ. πρωτ. 403233/28.11.2023 προκήρυξη/πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόδοση θέσεων με συμπλήρωση ημερών δραστηριοποίησης υφιστάμενων αδειούχων επαγγελματιών πωλητών Λαϊκών Αγορών που δραστηριοποιούνται λιγότερο από 6 μέρες την εβδομάδα σε λαϊκές αγορές των Δήμων της Περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με αρ. 14 παρ.1 δ Ν. 4849/2021. (ΑΔΑ: ΨΨ8Ρ7ΛΚ-ΤΜΑ).
 6. Την αριθμ. πρωτ. 52117/14-2-2024 απόφαση προσωρινών αποτελεσμάτων (6Γ6Ω7ΛΚ-01Σ) ελέγχου δικαιολογητικών και μοριοδότησης των αιτήσεων για τους συμμετέχοντες της αριθμ. 403233/28.11.2023 προκήρυξη της Περιφέρειας Κρήτης ( ΑΔΑ: ΨΨ8Ρ7ΛΚ-ΤΜΑ).
 7. Το γεγονός ότι πέρασε άπρακτη η προθεσμία των ενστάσεων ήτοι (15.2.2024 έως 29.2.2024).

Αποφασίζουμε

1. Εγκρίνουμε τα αποτελέσματα ελέγχου των δικαιολογητικών και μοριοδότησης των αιτήσεων σύμφωνα με την 6 σχετ. απόφαση

2. Συντάσσουμε τον παρακάτω πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων ελέγχου δικαιολογητικών και μοριοδότησης των αιτήσεων για τους συμμετέχοντες στην αρ. 403233/28.11.2023 Προκήρυξη της Περιφέρειας Κρήτης:

Α) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ

ID ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΜΟΡΙΑ
1703 Α.Ν. ΝΑΙ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΜΟΥΡΝΙΩΝ/ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΔΗΜ.ΕΝ.
ΕΛ. ΒΕΝ. ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ, ΘΕΣΗ 128
3
1706 Π.Δ. ΝΑΙ Ν.ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ, ΔΗΜΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΘΕΣΗ
172
1

Β) ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

(Βλπ. Πρακτικό 1 Επιτροπής Ελέγχου & Αξιολόγησης Αιτήσεων)
ID ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
1704 Π.Δ. ΟΧΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

3. Οι Δ/νσεις Ανάπτυξης του τόπου κατοικίας των οριστικών δικαιούχων της 5 σχετ. προκήρυξης εκδίδουν σχετική απόφαση τροποποίησης της εν ισχύ άδειας-έγκρισης δραστηριοποίησής τους και την ενημερώνουν με τη χορηγηθείσα θέση δραστηριοποίησης και στη συνέχεια ενημερώνουν το πληροφοριακό σύστημα Ο.Π.Σ.Α.Α..

4. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προσφυγή του αρ. 227 ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο: Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α., μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 

ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

 

 

Σχετικά αρχεία

Ανακοίνωση - Αρχείο pdf (520 KB)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA