Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
ΠΡΟΣ :

1)Τακτικά και αναπληρωματικά Μέλη της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Βιάννου

Τακτικά μέλη :

Τριγωνάκη Χαρίλαο του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο
Αγαπουλάκη Εμμανουήλ του Ελευθερίου, Αντιδήμαρχο
Μητσόπουλο Δημήτριο του Τηλεμάχου
Ψαράκη Ιωάννη του Αποστόλου
Κεφαλάκη Μιχαήλ του Ιωάννη
Κονδυλάκη Χαράλαμπο του Γεωργίου
Αναπληρωματικά Μέλη:

Καργιολάκη Εμμανουήλ του Ματθαίου
Παπαδήμα Μιχαήλ του Στεφάνου
Μαργαριτάκη Εμμανουήλ του Ιωάννη
Καρτσάκη Θεόδωρο του Εμμανουήλ
Προέδρους Συμβουλίου Κοινότητας και Προέδρους Κοινοτήτων:

Άνω Βιάννου
Πεύκου
Εμπάρου
Κάτω Σύμης
Χόνδρου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010  όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τις διατάξεις του άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»  της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11.3.2020) όπως ισχύει, των  σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας, την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 20354/08.04.2022 (ΦΕΚ 1724/09-04-2022 τεύχος Β’), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής την 19η Απριλίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ και η οποία θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού ή νόσησης και με την συμμετοχή των υπολοίπων μέσω τηλεδιάσκεψης (χρήση της πλατφόρμας zoom), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση της δαπάνης πληρωμής για τεχνικό έλεγχο οχημάτων

2.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την έκδοση εντάλματος  προπληρωμής για την αντιμετώπιση της δαπάνης πληρωμής για τεχνικό έλεγχο του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 3161

3.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση της δαπάνης πληρωμής για τεχνικό έλεγχο του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 3169

4.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση της δαπάνης πληρωμής για έλεγχο ταχογράφου του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 3169

5.Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την έκδοση Εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης καταβολής εισφοράς ταξινόμησης και τέλους χορήγησης άδειας κυκλοφορίας ημιφορτηγού 4Χ4 Υπηρεσίας Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης

6. Έγκριση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ»  έτους 2022

7. Έγκριση απολογισμού Σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Βιάννου έτους 2021  

8.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ: ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΑΦΡΑΤΙ" ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ»

9.Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικού του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Κρήτης και επισκευή-Συντήρηση-Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων εξοπλισμού και μέσων Περιφέρειας Κρήτης – υποέργο : Τσιμεντόστρωση δρόμου από Κάτω Σύμη Δήμου Βιάννου έως και Πάνω Σύμη Δήμου Ιεράπετρας και κατασκευή πέτρινης βρύσης»

10.Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες – υποέργο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 06-04-2019»

11.Έγκριση πρακτικού II του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ: Υποέργο: Αντικατάσταση αρδευτικής γεώτρησης στη θέση Μελισσοχάρακο της Τ.Κ. Χόνδρου»

12.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του  έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ»

13.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του  έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΜΠΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ»

14.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του  έργου «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΜΠΑΡΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΖΩΝΗΣ Β)»

15.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του  έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΛΑΤΟΜΙΩΝ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+00 ΕΩΣ 3+734 (ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ –ΤΕΧΝΙΚΑ»

16.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του  έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΧΟΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ»

17.Έγκριση απολογισμού Δήμου Βιάννου οικονομικού έτους 2021

Τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής που θα συμμετάσχουν στην συνεδρίαση με φυσική παρουσία θα πρέπει να έχουν εφοδιαστεί με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης το οποίο και θα τους ζητηθεί κατά την είσοδό τους στο Δημαρχείο , και τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων, σύμφωνα με την ΚΥΑ  Δ1α/ΓΠ.οικ. 20354/08.04.2022 (ΦΕΚ 1724/09.04.2022 τεύχος Β').

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε


ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (210 KB)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA