Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ :

1)Τακτικά και αναπληρωματικά Μέλη της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Βιάννου

Τακτικά μέλη :

  1. Τριγωνάκη Χαρίλαο του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο
  2. Αγαπουλάκη Εμμανουήλ του Ελευθερίου, Αντιδήμαρχο
  3. Μητσόπουλο Δημήτριο του Τηλεμάχου
  4. Ψαράκη Ιωάννη του Αποστόλου
  5. Κεφαλάκη Μιχαήλ του Ιωάννη
  6. Κονδυλάκη Χαράλαμπο του Γεωργίου

Αναπληρωματικά Μέλη:

  1. Καργιολάκη Εμμανουήλ του Ματθαίου
  2. Παπαδήμα Μιχαήλ του Στεφάνου
  3. Μαργαριτάκη Εμμανουήλ του Ιωάννη 
  4. Καρτσάκη Θεόδωρο του Εμμανουήλ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010  όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τις διατάξεις του άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»  της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11.3.2020) όπως ισχύει, των  σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας, την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 13654/04.03.2022 (ΦΕΚ 1011/04-03-2022 τεύχος Β’), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής την 14η Μαρτίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ και η οποία θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού ή νόσησης και με την συμμετοχή των υπολοίπων μέσω τηλεδιάσκεψης (χρήση της πλατφόρμας zoom), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.Σύνταξη και εισήγηση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Βιάννου οικονομικού έτους 2022
2.Δέσμευση του Δήμου Βιάννου ως προς την ένταξη της πράξης «Βελτίωση οδοποιίας υφιστάμενου αγροτικού δρόμου Δήμου Βιάννου (οδοστρωσία – ασφαλτικά)» στο Επιχειρησιακό του Πρόγραμμα
3.Έγκριση Έκδοσης Εντάλματος προπληρωμής για τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 3169
4. Έγκριση Έκδοσης Εντάλματος προπληρωμής για έλεγχο ταχογράφου του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 3169
5.Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα
6. Έγκριση Έκδοσης Εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης καταβολής εισφοράς ταξινόμησης και τέλους χορήγησης άδειας κυκλοφορίας ημιφορτηγού 4Χ4 Υπηρεσίας Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης
7. Έγκριση Έκδοσης Εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση τελών κυκλοφορίας ημιφορτηγού 4Χ4 Υπηρεσίας Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης.

 

Τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής που θα συμμετάσχουν στην συνεδρίαση με φυσική παρουσία θα πρέπει να έχουν εφοδιαστεί με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης το οποίο και θα τους ζητηθεί κατά την είσοδό τους στο Δημαρχείο, και τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 13654/04.03.2022 (ΦΕΚ 1011/04.03.2022 τεύχος Β')

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

 

 

 

ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (203 KB)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA