Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Αποδοχή παραίτησης του ενός Αντιδημάρχου και Παράταση θητείας του ετέρου Αντιδημάρχου
Αποδοχή παραίτησης του ενός Αντιδημάρχου και Παράταση θητείας του ετέρου Αντιδημάρχου PDF Εκτύπωση

Ο Δήμαρχος Βιάννου αφού έλαβε υπόψη του:

1. Το άρθρο 59 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (A87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του ΝΗ.4555/2018 (Α’133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος Β’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το Ν.3852/2010, όπως ισχύει.»

4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ.3 ε’ άρθρου 3 Ν.4051/2012 (Α’40), αναφορικά με την αντιμισθία.

5. Το άρθρο 39 του Ν.4804/2021 ΦΕΚ 90/Α/2021 περί παραίτησης αιρετών

6. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’) και αντικαταστάθηκε εκ νέου από την παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 Τεύχος Α’) «Συγκρότηση και εκλογή οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής».

7. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (Απόφαση ΕΣΤΑ Αρ. 11247 ΦΕΚ 3465/Τεύχος δεύτερο/28-12-2012) σύμφωνα με την οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 5.563 κατοίκους.

8. Το γεγονός ότι στο Δήμο Βιάννου μπορούν να οριστούν έως τέσσερις (04) Αντιδήμαρχοι.

9. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 82/59633/20.08.2019: Ορισμός Αντιδημάρχων.

10. Το γεγονός ότι δεν επήλθε καμία μεταβολή στο Δήμο Βιάννου κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.3852/2010, αλλά παρέμεινε ως έχει ως ορεινός Δήμος.

11. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Βιάννου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2022/Β/9.9.2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στον οποίο περιγράφονται ανά οργανική μονάδα οι αρμοδιότητες τις οποίες ασκεί ο Δήμος.

12.Τις Νο 591/2019 (ΑΔΑ:Ω47ΧΩ94-ΤΤΒ) και 512/2020 (ΑΔΑ:6ΦΔ4Ω94-ΙΨ5) Αποφάσεις Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχων και παράταση θητείας αυτών αντίστοιχα.

13. Την ανάγκη για αποτελεσματική και αποδοτική άσκηση των αρμοδιοτήτων του Δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α.

1.Αποδέχεται την υπ. αρ. πρωτ. 5579/24-08-2021 υποβληθείσα παραίτηση του κ. Θεοδοσάκη Νικολάου από την θέση του Αντιδημάρχου και την θέση του Δημοτικού Συμβούλου, την οποία παραίτηση λάβαμε γνώση με το από 25/08/2021 Αποδεικτικό επίδοσης της Υπηρεσίας Πρωτοκόλλου του Δήμου Βιάννου.

2.Οι μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες στον κ. Θεοδοσάκη βάση των Αποφάσεων Δημάρχου 591/2019 και 512/2020, θα ασκούνται στο εξής από τον Δήμαρχο έως τον ορισμό Νέου Αντιδημάρχου.

Β.

1. Παρατείνει την Θητεία του Αντιδημάρχου κ. Τριγωνάκη Χαρίλαου από 01/09/2021 έως 31/08/2022 με τις αρμοδιότητες που του έχουν εκχωρηθεί βάση των σχετικών Αποφάσεων Δημάρχου Νο 591/2019 και 512/2020.

2. Ο ανωτέρω αντιδήμαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

3. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

4. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες του ασκεί ο Δήμαρχος.

5. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τριγωνάκης Χαρίλαος

6. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού Ηρακλείου και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Βιάννου.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ

 

Σχετικά αρχεία

Ανακοίνωση - Αρχείο pdf ( 1965 KB)

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA