Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Πρόσκληση Δια Περιφοράς Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Δια Περιφοράς Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ:
 1. Τακτικά και αναπληρωματικά Μέλη της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Βιάννου
  1. Τακτικά μέλη:
   1. Τριγωνάκη Χαρίλαο του Γεωργίου,  Αντιδήμαρχο
   2. Θεοδοσάκη Νικόλαο του Εμμανουήλ,  Αντιδήμαρχο
   3. Κεφαλάκη Μιχαήλ του Ιωάννη
   4. Ψαράκη Ιωάννη του Αποστόλου
   5. Αγαπουλάκη Εμμανουήλ του Ελευθερίου
   6. Κονδυλάκη Χαράλαμπο του Γεωργίου
  2. Αναπληρωματικά Μέλη:
   1. Μητσόπουλο Δημήτριο του Τηλεμάχου
   2. Καργιολάκη Εμμανουήλ του Ματθαίου και
   3. Ραπτάκη Μαρία του Εμμανουήλ
 2. Προέδρους συμβουλίου Κοινότητας και Προέδρους Κοινοτήτων:
  • α) Συκολόγου
  • β) Κεφαλοβρυσίου
  • γ) Αμιρών
  • δ) Χόνδρου
  • ε) Άνω Βιάννου
  • στ) Μιλλιαράδων
  • ζ) Πεύκου
  • η) Καλαμίου
  • θ) Αγίου Βασιλείου
  • ι) Μάρθας
  • κ) Κάτω Σύμης
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,  τις διατάξεις του άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11.3.2020),  των 163/33.282/29-05-2020 (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 40 / 20930/31.3.2020 (ΑΔΑ:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ),  60.249 / 22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) και 426 /77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις 16 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 18:00 μ.μ έως ώρας 20:00 μ.μ η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
 1. Έγκριση πρακτικού Ι του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες – υποέργο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 06-04-2019»
 2. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ υποέργο (νέο): Αποκατάσταση Δημοτικής οδοποιίας οικισμών Συνδωνίας της Τ.Κ Καλαμίου, Άρβης της Τ.Κ. Αμιρών, Τερτσών της Τ.Κ. Συκολόγου»
 3. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ- υποέργο: Αποκατάσταση υποδομών και Δημοτικής οδοποιίας των οικισμών Άρβης και Νέας Άρβης των Τ.Κ. Αμιρών και Αγίου Βασιλείου»
 4. Παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΨΑΡΗΣ ΦΟΡΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ»
 5. Παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΤΩ ΣΥΜΗΣ – ΠΕΥΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΙΟΥ – ΚΡΕΒΒΑΤΑ - ΑΜΙΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ»
 6. Ανάκληση της με αρ.188/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης πρακτικού II του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕ Τ.ΚΑ 2013ΕΠ40200001 - υποέργο: Ασφαλτόστρωση δρόμου προς Παναγία Δέτη της Τ.Κ. Μιλλιαράδων» και εκ νέου επικύρωση του πρακτικού II του παραπάνω έργου.
 7. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΥΚΟΥ»
 8. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου "ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ:  ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΑΦΡΑΤΙ” ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ"
 9. Ανάκληση της με αρ.50/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου «Έγκριση της μελέτης, Έγκριση της διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου, Καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Υποέργο Αντικατάσταση αρδευτικής γεώτρησης στη θέση Μελισσοχάρακο της Τ.Κ Χόνδρου»»
 10. Έγκριση του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης οικονομικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού και ανάδειξης του προσωρινού μειοδότη για την «Προμήθεια δύο (2) απορριμματοφόρων»
 11. Έγκριση του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης του προσωρινού μειοδότη της επιτροπής διαγωνισμού για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 2020-2021»
 12. Έγκριση του 7.128 / 10-12-2020 πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης της προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης
 13. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πίστωσης για «ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
 14. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πίστωσης για « ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ»
 15. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πίστωσης για μισθοδοσία καθαριστριών ΙΔΟΧ σχολικών μονάδων
 16. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πίστωσης για την «Προμήθεια Αναλωσίμων Ειδών (Χειρουργείου: μάσκες, Γάντια κ.λ.π) για Αντιμετώπιση Διάδοσης του Κορονοïού»
 17. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πίστωσης για την κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών αναγκών από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID – 19.
 18. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πίστωσης για την «Συντήρηση- Αποκατάσταση κοινοχρήστων χώρων οικισμών Αρβης και Ν. Αρβης»
 19. Διόρθωση της 172/2020 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής περί «Εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πίστωσης για την πληρωμή αμοιβής πραγματογνώμονα
 20. Έγκριση απολογισμού Σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Βιάννου έτους 2018
 21. Έγκριση απολογισμού Σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Βιάννου έτους 2019
 22. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής
 23. Κατακύρωση της δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτων για την δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων
Παρακαλείσθε  την 16η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 18:00 μ.μ έως 20:00 μ.μ να ενημερώσετε είτε ηλεκτρονικά το γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου στο e–mail:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή στο e-mail:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. για την θέση  σας επί του κάθε θέματος, ψηφίζοντας:  «ΥΠΕΡ»  ή «ΚΑΤΑ» ή «ΑΠΟΧΗ» ή «ΛΕΥΚΟ», σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν,  είτε μέσω επιστολής που θα περιλαμβάνει την σαφή τοποθέτησή σας επί των θεμάτων,  το ονοματεπώνυμό σας και την υπογραφή σας.  Η επιστολή μπορεί να περιέχει την τοποθέτηση και περισσότερων του ενός μελών και μπορεί να σταλεί με fax στον αριθμό 28950 22860 του Δήμου Βιάννου (υπεύθυνες δηλώσεις από μέλη της Οικονομικής επιτροπής θα γίνονται δεκτές). Για τις εισηγήσεις των θεμάτων σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά (μέσω της γραμματείας της Οικονομικής επιτροπής το συνοδευτικό απαραίτητο ενημερωτικό υλικό. Οι  αποφάσεις που θα ληφθούν, θα ανακοινωθούν από τονΠρόεδρο της επιτροπής στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε


ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ
 1. Απαιτείται για τη σχετική διαδικασία δια περιφοράς η συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των μελών του οργάνου.
 2. Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, δηλαδή για την συγκεκριμένη συνεδρίαση από ώρα 18:00 μ.μ έως 20:00 μ.μ.  Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα 20:00 μ.μ θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).
 3. Είναι προφανές ότι στις συνεδριάσεις δια περιφοράς τα στάδια της συζήτησης πρωτολογίας & δευτερολογίας παραλείπονται αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται με την συνηθισμένη διαδικασία και δεν υπάρχει φυσική παρουσία.
 4. Κάθε μέλος της Οικονομικής επιτροπής μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των εισηγήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
 5. Οι συμμετέχοντες στη συνεδρίαση εφόσον θέλουν να τοποθετηθούν και αναλυτικότερα μπορούν μαζί με την αποστολή του e–mail με το οποίο θα δηλώσουν την ψήφο τους να τοποθετηθούν εκτενέστερα για αυτή.

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf ( 84 KB)

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA