Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Ανακοίνωση για την Πλήρωση Θέσης Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου
Ανακοίνωση για την Πλήρωση Θέσης Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου PDF Εκτύπωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ο/η οποίος/α , θα παρέχει υπηρεσίες και συμβουλές στο Δήμο ,θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά, στον τομέα της ειδικότητάς του, θα ασχολείται με θέματα που αφορούν την ενημέρωση των Δημοτών, την προβολή για το έργο και τις Δραστηριότητες του Δήμου και της Δημοτικής Αρχής, την διαμόρφωση επεξεργασία και διαχείριση προγραμμάτων κάθε μορφής, τη σύνταξη εκθέσεων και την εκπόνηση μελετών, την επεξεργασία στατιστικών δεδομένων που αφορούν τον Δήμο και τις δραστηριότητες των Νομικών Προσώπων του Δήμου (ΔΗΚΕΒ,ΔΟΔΒ) και τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 παρ. 2 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης"
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28.06.2007) "Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων", όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν.4555 (ΦΕΚ133/τ.Α΄/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα ‘‘Κλεισθένης I ''], ... Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»
 3. Τις διατάξεις των άρθρων 11 μέχρι και 17 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2007) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
 4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Βιάννου(ΦΕΚ 2022/Β/9-9-2011 και όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 372/Β/2019)
 5. Την υπ' αρ. πρωτ. 798 /20-02-2020 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας περί ύπαρξης των σχετικών πιστώσεων στον Προϋπολογισμό του Δήμου.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

 

ότι πρόκειται να προσληφθεί ένας (1) Ειδικός Σύμβουλος με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, που θα παρέχει υπηρεσίες και συμβουλές στο Δήμο ,θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά, στον τομέα της ειδικότητάς του, θα ασχολείται με θέματα που αφορούν την ενημέρωση των Δημοτών, την προβολή για το έργο και τις Δραστηριότητες του Δήμου και της Δημοτικής Αρχής, την διαμόρφωση επεξεργασία και διαχείριση προγραμμάτων κάθε μορφής, τη σύνταξη εκθέσεων και την εκπόνηση μελετών, την επεξεργασία στατιστικών δεδομένων που αφορούν τον Δήμο και τις δραστηριότητες των Νομικών Προσώπων του Δήμου (ΔΗΚΕΒ,ΔΟΔΒ) και τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου.


Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

 

 1. Να διαθέτουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.
 2. Πτυχίο ή δίπλωμα Π.Ε. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
 3. Σημαντική εμπειρία και επαγγελματική εμπειρία, κατά προτίμηση σε θέσεις οργανωτικής ευθύνης ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης.

 

Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Η πλήρωση της προαναφερόμενης θέσης θα πραγματοποιηθεί με απόφαση του Δημάρχου Βιάννου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007) και θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή ειδικής σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα και την εμπειρία τους, πρέπει να υποβληθούν εντός πέντε (5) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου, ή την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο Γραφείο Δημάρχου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση.
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
 • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • Αντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών.
 • Αποδεικτικά εμπειρίας.
 • Οποιαδήποτε άλλα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα παραπάνω αναφερόμενα προσόντα τους.
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν το κώλυμα του άρθρου 16 του Ν. 3584/2007.

 

Οι αιτήσεις που θα σταλούν ταχυδρομικώς, για να γίνουν δεκτές ως εμπρόθεσμες, πρέπει να έχουν ταχυδρομηθεί εντός της ταχθείσας προθεσμίας. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνεται υπόψη ως αποδεικτικό στοιχείο της αποστολής η σφραγίδα του ταχυδρομείου επί του φακέλου της αποστολής.
Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να δημοσιευτεί σε μια εφημερίδα ημερήσιας κυκλοφορίας του Νομού Ηρακλείου.


Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

 


ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ

 

 


Σχετικά Αρχεία

Ανακοίνωση- Αρχείο pdf (76 KB)

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA