Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις της 10ης / 2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου
Αποφάσεις της 10ης / 2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου PDF Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Άνω Βιάννο 22/06/2018

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 

Στην Άνω Βιάννο σήμερα στις 22 Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ η Οικονομική επιτροπή του Δήμου Βιάννου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την 3.451 / 18-06-2018 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852 / 2010 που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη αυτής ή γνωστοποιήθηκε σε αυτά σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Πρακτικό Αριθ Απόφασης Τίτλος Απόφασης
10 177 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για «Βελτίωση Αγροτικού δρόμου Μάρθας – Μιλλιαράδων από Χ.Θ.0 + 00 έως 3+13 (ασφαλτικά –Τεχνικά)» που εντάχθηκε στην δράση 4.3.4 του υπομέτρου 4.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020
10 178 Έγκριση της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για «Προμήθεια σωλήνων άρδευσης»
10 179 Αποδοχή δωρεάς ιατρικού εξοπλισμού για το Κέντρο υγείας Βιάννου της ένωσης «Βοηθοί Αναπηρίας Γεώργιου Χαλκουτσάκη»
10 180 Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς με ιδιοκτήτρια αυτοκινήτου, η οποία ζημιώθηκε από υπαιτιότητα του Δήμου
10 181 Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της σύμβασης στον 1ο μειοδότη του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ – υποέργο "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΜΙΡΩΝ (Δημοτικό Σχολείο)"»
10 182 Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης και καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της «Προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για το Δήμο και τα Νομικά του πρόσωπα έτους 2018»
10 183 Έγκριση της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, Έγκριση της μελέτης, Έγκριση της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας - υπηρεσίας, Καθορισμός των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟY BIANNOY 2018»
10 184 Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της σύμβασης στον 1ο μειοδότη του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ –ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ - υποέργο "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΕΜΠΑΡΟΥ"»
10 185 Έγκριση της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, Έγκριση της μελέτης, Έγκριση της διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου, Καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες-Επισκευή Δημοτικών δρόμων Δήμου Βιάννου» - Ανάκληση της 143/2018 απόφασης της Ο.Ε
10 186 Έγκριση αποτελέσματος Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ – υποέργο "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΡΕΒΑΤΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΙΟΥ"»
10 187 Έγκριση αποτελέσματος Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ υποέργο(νέο):ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΒΑΧΟΥΔΙΑΝΟ ΞΕΡΟΚΑΜΠΟ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ»
10 188 Έγκριση αποτελέσματος Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου: «Πρόληψη για αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες ΣΑΕ 055 – 2ο υποέργο «Επισκευή Δημοτικής οδοποιίας Αμιρών»»
10 189 Έγκριση της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για «Προμήθεια κάδων»
10 190 Έγκριση της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για «Προμήθεια λαμπτήρων»
10 191 Έγκριση της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για «Μισθώματα μηχανημάτων – Τεχνικών εγκαταστάσεων»
10 192 Έγκριση της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για «Συντήρηση Αγροτικών δρόμων Δήμου Βιάννου»
10 193 Έγκριση της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ υποέργο(νέο):Απομάκρυνση φερτών υλικών οικισμού Καστρίου Τ.Κ. Χόνδρου»
10 194 Έγκριση της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για «Εξειδικευμένες υπηρεσίες διακομιστών - τεχνική υποστήριξη λειτουργικών συστημάτων και εφαρμογών γραφείου»
10 195 Έγκριση της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για «Συντήρηση - επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων»
10 196 Έγκριση της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για «Δαπάνες λειτουργίας Δημοτικής χορωδίας»
10 197 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για «Συμμετοχή στο πρόγραμμα μεταλυκειακής εκπαίδευσης αποφοίτων ΕΠΑΛ»
10 198 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για «Ετήσια τεχνική υποστήριξη ΟΠΣΝΑ για το έτος 2018-2019»
10 199 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για «Εξόφληση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων»
10 200 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για «Εξόφληση εξωδικαστικού συμβιβασμού για υπογειοποίηση ομβρίων υδάτων»
10 201 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών που προκαλούνται από Θεομηνίες-υποέργο : Αποκατάσταση υποδομών και δημοτικής οδοποιίας των οικισμών Άρβης και Ν. Αρβης των τοπικών Κοινοτήτων Αμιρών και Αγίου Βασιλείου»
10 202 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για «Συντήρηση οδικού δικτύου Κρήτης και επισκευή-Συντήρηση-Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων εξοπλισμού και μέσων Περιφέρειας Κρήτης – υποέργο : Τσιμεντόστρωση δρόμου από Κάτω Σύμη Δήμου Βιάννου έως και Πάνω Σύμη Δήμου Ιεράπετρας και κατασκευή πέτρινης βρύσης»
10 203 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για «Κατασκευή κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων – Διαμόρφωση και ανάδειξη Κοινοχρήστων χώρων – Υποέργο :«Κατασκευή πέτρινων τοιχείων στους οικισμούς Καστρί και Κερατόκαμπος»και υποέργο : Αποκατάσταση Δημοτικού κτιρίου Αφρατίου»
10 204 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για «Μισθοδοσία εκτάκτου προσωπικού υπηρεσίας ύδρευσης άρδευσης Αποχέτευσης»
10 205 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για «Αμοιβή νομικών και συμβολαιογράφων»
10 206 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για «Επισκευή Δημοτικών δρόμων » και για «Προμήθεια ασφαλτομίγματος»
10 207 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για «Κατασκευή τεχνικών» και «Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος»
10 208 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για «Αγορά ακινήτου στην Τ.Κ Χόνδρου»
10 209 Έγκριση της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, Έγκριση της μελέτης, Έγκριση της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας, Καθορισμός των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης» -Ανάκληση των 58, 81 και 140 / 2018 αποφάσεων της Οικονομικής επιτροπής
10 210 Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής

Σχετικά αρχεία

Απόφαση - Αρχείο pdf ( 1.35 MB)

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA