Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτικό Συμβούλιο Αποφάσεις ΔΣ Αποφάσεις της 14ης / 2019 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου
Αποφάσεις της 14ης / 2019 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου PDF Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Άνω Βιάννο 23/10/2019

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 

Στην Άνω Βιάννο σήμερα στις 23 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Βιάννου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την 7.888 / 17-10-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852 / 2010 που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου ή γνωστοποιήθηκε σε αυτούς σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Πρακτικό Αριθ Απόφασης Τίτλος Απόφασης
14 154 Έγκριση ψηφίσματος για την παράταση υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο
14 155 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης/
14 156 Άνοιγμα νέου τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος για την μεταφορά χρηματικών διαθέσιμων του Δήμου και ορισμός υπολόγου διαχειριστή του λογαριασμού αυτού
14 157 Έγκριση του πίνακα ιδιοκτησιών του Δήμου και τροποποίηση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) για την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο
14 158 Ορισμός νέων μελών της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81
14 159 Συγκρότηση νέας επιτροπής εκτίμησης ακινήτων
14 160 Συγκρότηση νέας επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών
14 161 Συγκρότηση νέας επιτροπής άρθρου 12 του κανονισμού ύδρευσης
14 162 Συγκρότηση νέας επιτροπής άρθρου 12 του κανονισμού άρδευσης
14 163 Εκλογή εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ Κρήτης
14 164 Ορισμός υπαλλήλου του Δήμου ως υπολόγου διαχειριστή των λογαριασμών που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος του Π.Δ.Ε
14 165 Άνοιγμα νέου τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος για την μεταφορά χρηματικών διαθέσιμων του Δήμου και ορισμός υπολόγου διαχειριστή του λογαριασμού αυτού
14 166 Έγκριση σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας του Δήμου Βιάννου με το Δήμο Μινώα Πεδιάδας για διάθεση υπαλλήλων στο Δήμο Βιάννου από το Δήμο Μινώα Πεδιάδας
14 167 Έγκριση σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας του Δήμου Μινώα Πεδιάδος με το Δήμο Βιάννου για διάθεση υπαλλήλων στο Δήμο Μινώα Πεδιάδος από τον Δήμο Βιάννου
14 168 Έγκριση σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας του Δήμου Βιάννου με τον Ε.Σ.Δ.Α.Κ. για διάθεση υπαλλήλου στο Δήμο Βιάννου από τον Ε.Σ.Δ.Α.Κ.
14 169 Έγκριση της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα (ΑΥΙΜ), βάσει της τροποποιημένης απόφασης ένταξης της διαχειριστικής αρχής της Περιφέρειας Κρήτης που αφορά στην παράταση του έργου «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» Δήμου BIANNOY μέχρι 30-6-2022
14 170 Ορισμός υπεύθυνου διαχειριστή των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου, της υπηρεσίας e-baking καθώς και της υπογραφής τραπεζικών επιταγών
14 171 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Ηρακλείου Α.Α.Ε ΟΤΑ
14 172 Ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος Μέτρου 19 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΟΚ – Τοπική Ανάπτυξη Μέσω Τοπικών Κοινοτήτων» και Προτεραιότητας 4 Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας «Αύξηση της Απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής»
14 173 Ορισμός αντιπροσώπου του Δήμου στο σύνδεσμο «ΤΑ ΟΜΟΡΦΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ»
14 174 Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών
14 175 Ενοικίαση ακινήτων για την δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων
14 176 Καθορισμός ανωτάτου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας ανά δικαιούχο
14 177 Συγκρότηση 3μελούς επιτροπής παραλαβής και πιστοποίησης ποιότητας παραδοτέου έργου (ΕΠΠΕ) του υποέργου «Λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Βιάννου» της πράξης «Κέντρο Ημερήσιας φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Βιάννου με κωδικό ΟΠΣ 5003669
14 178 Έγκριση της 15/2019 απόφασης του Δ.Σ της Δημοτικής Κοινωφελούς επιχείρησης Βιάννου που αφορά την τροποποίηση του προϋπολογισμού της
14 179 Διόρθωση βεβαιωτικού καταλόγου για το λατομικό τέλος υπέρ ΟΤΑ έτους 2018 και επιστροφή αχρεωστήτως ποσού
14 180 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
14 181 Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) Δήμου Βιάννου
14 182 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου»
14 183 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για «Εργοδοτικές εισφορές εξόδων παράστασης και λοιπών παροχών σε αιρετούς (χορηγία Δημάρχου)»
14 184 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για «Σύνδεση ιατρείου Εμπάρου με το δίκτυο διανομής της ΔΕΔΔΗΕ»
14 185 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πιστώσεων
14 186 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πιστώσεων για μισθοδοσία Γενικού Γραμματέα του Δήμου
14 187 Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους του Δήμου για την συμμετοχή των στην προπαρασκευή και διενέργεια των εθνικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019
14 188 Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης προερχόμενη από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών για την «Προμήθεια απορριμματοφόρου»

Σχετικά αρχεία

Απόφαση - Αρχείο pdf ( 665 KB)

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA