Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας της Πράξης «Αντικατάσταση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού Αντλιοστάσιων Άρδευσης Δήμου Βιάννου»
Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας της Πράξης «Αντικατάσταση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού Αντλιοστάσιων Άρδευσης Δήμου Βιάννου» PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 - 2020»

Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού»

Υπομέτρο 4.3: «Στήριξη για Eπενδύσεις σε Yποδομές που Συνδέονται με την Ανάπτυξη, τον Εκσυγχρονισμό ή την Προσαρμογή της Γεωργίας και της Δασοκομίας»

Δράση 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων»

 

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας της Πράξης:

«Αντικατάσταση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού Αντλιοστάσιων Άρδευσης Δήμου Βιάννου»

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.398.065,00€
Φ.Π.Α. 24%: 335.535,60€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 1.733.600,60€

 

ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ι.1. Επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας της Αναθέτουσας Αρχής

Δήμος Βιάννου / Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος, Διεύθυνση: Άνω Βιάννος Ηρακλείου, Τ.Κ. 70 004, Τηλ. 28953-40160.

Ι.2 Επιλεγείς τρόπος σύναψης της σύμβασης

Ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος.

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΙΙ.1 Τίτλος: «Αντικατάσταση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού Αντλιοστάσιων Άρδευσης Δήμου Βιάννου»

II.2 Σύντομη περιγραφή - γενικά χαρακτηριστικά του έργου:

Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου «Αντικατάσταση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού Αντλιοστάσιων Άρδευσης Δήμου Βιάννου» περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του κάτωθι εξοπλισμού:
 • ενός (1) Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕΑ) ο οποίος θα εγκατασταθεί σε υφιστάμενο στεγασμένο χώρο γραφείων. Το σύστημα θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται δεδομένα από όλα τα Σημεία Ελέγχου.
 • δώδεκα (12) Τοπικών Σταθμών Άρδευσης (ΤΣΑ) στο σύνολο των οποίων θα τοποθετηθεί νέος εξοπλισμός νέας γενιάς (αντλητικά συστήματα) υψηλού βαθμού απόδοσης και χαμηλότερης κατανάλωσης καθώς και οι σχετικοί ρυθμιστές στροφών (inverters). Επιπλέον, θα τοποθετηθεί εξοπλισμός για την διαχείριση και μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και την παρακολούθηση των κρίσιμων ενεργειακών παραμέτρων. Σε όλους τους Σταθμούς όπου απαιτείται θα εγκατασταθούν μετρητές παροχής (υδρομετρητές).

Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνονται:

 • Παράδοση σε θέση πλήρους και κανονικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος,
 • Δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα λειτουργία του για διάστημα τριών (3) μηνών, από την ημερομηνία θέσεως του σε λειτουργία
 • Εγγυημένη λειτουργία και προληπτική συντήρηση για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, από την ημερομηνία θέσεώς του σε λειτουργία
 • Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας κατά το διάστημα της δοκιμαστικής λειτουργίας και τεκμηρίωση.
II.3 Εκτιμώμενη αξία:
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1.398.065,00 Ευρώ
Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράση: 4.3.1: «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» του Πρόγραμματος "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020.
Ο κωδικός ΟΠΣΑΑ του έργου είναι: 0036170074 και ο κωδικός ΣΑΕ:.2023ΣΕ08210016

II.4 Κωδικός CPV:

Οι Κωδικοί CPV του υποέργου είναι:
43323000-3 «Εξοπλισμός άρδευσης»,
32441200-8 «Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου»,
48420000-8 «Πακέτα λογισμ. Διαχείρισης εγκαταστάσεων και πλατφόρμες πακέτων λογισμικού».

II.5 Κριτήριο ανάθεσης:

Το κριτήριο ανάθεσης βάσει του οποίου, θα γίνει η ανάθεση της Σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής».

II.6 Διάρκεια σύμβασης:

Είκοσιεπτά (27) μήνες (24 μήνες για την παράδοση και τουλάχιστον 3 μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία και την τεκμηρίωση του συνολικού συστήματος) από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης.

II.7 Τόπος προμήθειας:

Αρδευτικό δίκτυο Δήμου Βιάννου Π.Ε. Ηρακλείου.

Τμήμα ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

III.1 Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1 Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης.

III.1.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν:
 • Πιστοληπτική ικανότητα. Επαρκεί ως απόδειξη πιστοληπτικής ικανότητας η δανειοληπτική ικανότητα (χρηματοδότηση και πιστοδοτήσεις) όταν ανέρχεται τουλάχιστον στο 30% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. και πιστοποιείται με έγγραφο τράπεζας που δηλώνει ότι συνεργάζεται με τον προσφέροντα και ότι θα εξετάσει αίτηση του για χρηματοδότηση αν και εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος. Από το έγγραφο αυτό θα πρέπει να προκύπτει σαφώς ποιο ποσό διατίθεται στον οικονομικό φορέα για χρηματοδότηση και πιστοδοτήσεις ώστε να κριθεί αν καλύπτει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις πιστοληπτικής ικανότητας της Διακήρυξης και ποιο ποσό χωριστά αφορά εγγυητικές επιστολές.
 • Μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τις 3 τελευταίες δηλούμενες οικονομικές χρήσεις (έτη 2020, 2021 και 2022) ίσο τουλάχιστον με το 100% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. Να μην έχει για τις 3 τελευταίες δηλούμενες οικονομικές χρήσεις (έτη 2020, 2021 και 2022), αρνητικό αποτέλεσμα του ισολογισμού (καθαρό αποτέλεσμα χρήσης προ Φόρων).
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

III.1.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

 • Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν:
 • Εμπειρία ότι έχουν εκτελέσει την τελευταία πενταετία, μία (1) τουλάχιστον σύμβαση με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, τηλεχειρισμού - τηλεελέγχου με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών (PLC) και συστημάτων τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού (SCADA) στον τομέα της ύδρευσης / άρδευσης ή και σε οποιοδήποτε εφαρμογή βιομηχανικού πεδίου, όπου η σύμβαση θα περιλάμβανε τουλάχιστον δέκα (10) τοπικούς σταθμούς ελέγχου με ίσου πλήθους συστημάτων αντλιών καθοδηγούμενων από ηλεκτροκινητήρες με ρυθμιστές στροφών (inverters) και περιλαμβάνουν μετρητές παροχής με τηλεμετάδοση δεδομένων. Επιπροσθέτως, τουλάχιστον μία (1) εκ των εκτελεσθέντων συμβάσεων θα πρέπει να περιλαμβάνει ως αυτοτελές έργο έναν (1) Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου και τουλάχιστον πέντε (5) Τοπικούς Σταθμούς άντλησης με συλλογή και μετάδοση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος τουλάχιστον 200 ΚW.
 • Κατάλληλη στελέχωση (ομάδα έργου) που θα απασχοληθεί με το προσφερόμενο, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Η ομάδα έργου πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον έναν (1) Μηχανικό (ΑΕΙ / ΤΕΙ ή ισοδύναμου πτυχίου του εξωτερικού) με αποδεδειγμένη τουλάχιστον μίας εφαρμογής στην εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού, τηλεχειρισμού - τηλεελέγχου με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών (PLC) και συστημάτων τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού (SCADA) στον τομέα της ύδρευσης / άρδευσης ή/και σε οποιοδήποτε βιομηχανικό πεδίο εφαρμογής. Κατ' ελάχιστον θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία στην υλοποίηση μιας σύμβασης με τα ανωτέρω στοιχεία. Ο μηχανικός θα είναι ο επιβλέπων μηχανικός εκ μέρους του οικονομικού φορέα και θα βρίσκεται επί τόπου καθ' όλη τη διάρκεια της εγκατάστασης και του ελέγχου του εξοπλισμού
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

IV.1 Προθεσμία παραλαβής των προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 29/01/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

IV.2 Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δέκα (10) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

IV.3 Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει στις 02/02/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. (Tοπική ώρα).
Η ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής αποσφράγισης του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» θα οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
Οι προσφορές αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Η διαδικασία αποσφράγισης παρουσιάζεται αναλυτικά στο άρθρο 3 της Διακήρυξης.

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

V.1 Απαιτούμενες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις:

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 2% του προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ) που ανέρχεται στο ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ενός ευρώ και τριάντα λεπτών (27.961,30 €), σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Ο προμηθευτής μετά το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας και την οριστική παραλαβή υποχρεούται να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας ύψους 60.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.), όπως αναφέρεται στην παρ. 4.1.2 της διακήρυξης και διάρκειας τουλάχιστον δώδεκα (12), όπως αναφέρεται στην παρ. 6.6 της διακήρυξης, τόσο για τα επιμέρους τμήματα που απαρτίζουν το προσφερόμενο σύστημα όσο και για το σύνολο του συστήματος

V.2 Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
Οι προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 39/2017 (64/Α΄).

Η προκήρυξη της Σύμβασης απεστάλη στη Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της ΕΕ την 20/12/2023.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ

 

Σχετικά αρχεία

Διακήρυξη - Αρχείο pdf (814 KB)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA