Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθεια Σωλήνων & Εξαρτημάτων Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθεια Σωλήνων & Εξαρτημάτων Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης PDF Εκτύπωση

Ο Δήμαρχος Σταυρακάκης Μηνάς
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας σωληνών και εξαρτημάτων ύδρευσης άρδευσης και αποχέτευσης προϋπολογισμού 20.155,01€ με το Φ.Π.Α.
 1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
  Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Βιάννου
  Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
  Οδός: Άνω Βιάννος
  Ταχ.Κωδ.: 70004
  Τηλ.:2895340141
  E-mail: www.viannos.gov.gr
  Ιστοσελίδα: www.viannos.gov.gr
 2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης μέσω της πλατφόρμας (ΚΗΜΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.viannos.gov.gr) είναι διαθέσιμα όλα τα συμβατικά τεύχη της παρούσας. Επίσης η προκήρυξη καθώς και το σύνολο των τευχών δημοπράτησης διατίθενται και σε έντυπη μορφή από τη Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Βιάννου στην Άνω Βιάννο, τηλ. 28953 40141 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μπορούν να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
 3. Κωδικός CPV: 43323000-3, 44164200-9, 44161200-8
 4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL431
 5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
 6. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
  ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
  ΔΑΠΑΝΗΣ 20.155,01 ΕΥΡΩ
 7. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
 8. Χρόνος παράδοσης υλικών: Η παράδοση των προμηθειών θα γίνεται μετά την υπογραφή της σύμβασης και σε βάθος έξι μηνών από την ημερομηνία αυτής ή έως εξάντλησης του ποσού.
  Διάρκεια σύμβασης: Έξι (6) μήνες από την ανάρτηση και υπογραφή της.
 9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: ΟΧΙ
 10. Κριτήριο ανάθεσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής.
 11. Παραλαβή προσφορών: Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 12/02/2021 και ώρα 12:00
  Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του (ΚΗΜΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιµη µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr την 12/02/2021 και ώρα 12:00
 12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα έξι (6) µηνών από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού
 13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 14. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Βιάννου.
 15. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
  Διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα
  Τηλέφωνο: +30 2132141216
  Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
  Διεύθυνση Διαδικτύου: (URL) http://www.aepp-procurement.gr
  Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»
 16. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL) www.viannos.gov.gr καθώς και στο Διαύγεια.
Ο Δήμαρχος


ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ

Σχετικά αρχεία

Προκήρυξη - Αρχείο pdf ( 180 KB)

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA