Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Απόφαση Δημάρχου για Σύσταση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών
Απόφαση Δημάρχου για Σύσταση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών PDF Εκτύπωση

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ αρ. 128

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την Πρόσκληση «Ψηφιακός μετασχηματισμός των Ο.Τ.Α.»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του Ν.4555/2018 (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), όπως ισχύουν.
  2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
  3. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/ 9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
  4. Τις διατάξεις του N.4710/2020 (Α΄142).
  5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βιάννου, που ψηφίσθηκε με την υπ' αρ. 115/201 Απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Βιάννου, εγκρίθηκε με την αριθμ. 9978 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αρ. 2022/Β/09-09-2011 Φ.Ε.Κ.
  6. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 163/24-01-2023 πρόσκληση με κωδικό MIS01 και τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Ο.Τ.Α.» του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την υποχρέωση συγκρότησης ομάδας εργασίας με αντικείμενο την τεκμηρίωση του προϋπολογισμού για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην ανωτέρω πρόσκληση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ:

Α) Τη σύσταση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για το Υποέργο 1 με τίτλο «Δράσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Βιάννου» της Πράξης «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Βιάννου», με σκοπό την τεκμηρίωση του προϋπολογισμού για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Πρόσκληση MIS01, με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Ο.Τ.Α.».
Β) Τον σύνθεση της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών με τους παρακάτω υπαλλήλους του Δήμου:
Νεραντζάκη Μαρία, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βιάννου, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
Χαριτάκης Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Δήμου Βιάννου
Μηναδάκη Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος Δήμου Βιάννου

Πρόεδρος-Συντονίστρια της επιτροπής - ομάδας εργασίας ορίζεται η Νεραντζάκη Μαρία.

Η Ομάδα Εργασίας μεριμνά ιδίως για τα παρακάτω:
α) Σύνταξη & Παράδοση του Πρακτικού Διερεύνησης
β) Σύνταξη & Παράδοση Πίνακα Προσδιορισμού Μέσων Τιμών Υλικών ή/και από σχετικές προσφορές και τιμοκατάλογους υλικών, ενημερωτικά φυλλάδια κ.λπ. (προσφορές από τρεις τουλάχιστον ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές).

 

Οι συνεδριάσεις καθώς και η γενικότερη λειτουργία της Ομάδας Εργασίας θα ορίζονται από τον Συντονιστή αυτής, εντός του ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών του Δήμου και δεν προβλέπεται επιπλέον αποζημίωση των μελών για τη συμμετοχή τους σε αυτή. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την υπογραφή της και μέχρι την τροποποίησή της από νεότερη. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο Δήμαρχος Βιάννου

Σταυρακάκης Μηνάς

 

Σχετικά αρχεία

Απόφαση Δημάρχου - Αρχείο pdf (160 KB)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA