Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ:
1) Τακτικά & Αναπληρωματικά μέλη της Δημοτικής επιτροπής Δήμου Βιάννου

Τακτικά μέλη:

 1. Χατζάκη Ιωάννη του Εμμανουήλ
 2. Λουλάκη Πολυχρόνιο του Γεωργίου
 3. Μωυσάκη Κωνσταντίνο του Σταύρου
 4. Βασιλάκη Κωνσταντίνο του Νικολάου

Αναπληρωματικά μέλη:

 1. Καρτσάκη Θεόδωρο του Εμμανουήλ
 2. Μητσόπουλο Δημήτριο του Τηλεμάχου
 3. Βιαννιτάκη Γεώργιο του Νικήτα

2) κ.κ Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων & Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου με την παράκληση οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων να ενημερώσουν τα μέλη των συμβουλίων τους για την πρόσκληση αυτή

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. κ. Δήμαρχο
 2. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού
 3. Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών & Περιβάλλοντος
Σας προσκαλώ σε τακτική διά ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην Άνω Βιάννο την 12η Απριλίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 74A του Ν.3852 / 2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.5056 / 2023, με τα παρακάτω θέματα:
 1. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμορφώσεις-Κατασκευές-Συντηρήσεις Υποδομών σε Κοινόχρηστους και Αθλητικούς Χώρους Υποέργο: Ανακαίνιση Αγροτικού Ιατρείου Εμπάρου».
 2. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Κύριας Σύμβασης και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Διαμορφώσεις-Κατασκευές-Συντηρήσεις Υποδομών σε Κοινόχρηστους και Αθλητικούς Χώρους Υποέργο: Ανακαίνιση Αγροτικού Ιατρείου Εμπάρου».
 3. Έγκριση σύναψης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας για τη διάθεση υπαλλήλων στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας από το Δήμο Βιάννου.
 4. Έγκριση σύναψης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας για τη διάθεση υπαλλήλων στο Δήμο Βιάννου από το Δήμο Μινώα Πεδιάδας.
 5. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών και Δημοτικών Οδών Δήμου Βιάννου - Υποέργο 1:Ασφαλτόστρωση Δρόμου εντός Οικισμού Ξενιάκου».
 6. Έγκριση του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού και του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης του προσωρινού μειοδότη της επιτροπής διαγωνισμού για την «Αντικατάσταση Ηλεκτρομηχανολογικού (Η/Μ) Εξοπλισμού Αντλιοστασίων Άρδευσης Δήμου Βιάννου».
 7. Συγκρότηση και ορισμός επιτροπής Διερεύνησης Τιμών, για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης, της πρόσκλησης με κωδικό: ΔΡΑΣΗ 16931 / 25-10-2023 Προγράμματος Κρατικής Ενίσχυσης «Βελτίωση και Τροποποίηση της Προσβασιμότητας στις Ελληνικές Παραλίες» με Τίτλο: «Προσβάσιμες Παραλίες» του Υπουργείου Τουρισμού και της συμμετοχής του Δήμου Βιάννου και έγκρισης υποβολής πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση Έργου (Υποέργου) στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και εγκατάσταση ημιμόνιμων υποδομών σε παραλίες της χώρας, προκειμένου να βελτιωθεί η προσβασιμότητα ατόμων με κινητικά προβλήματα ή εμποδιζομένων ατόμων γενικότερα, στο πλαίσιο εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με την χρηματοδότηση της Ε.Ε.-NextGenerationEU.
 8. Αποδοχή της από 26/03/2024 Οικονομικής προσφοράς συνεργασίας από την Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρία, για υπηρεσίες εισπράξεων οφειλών μέσω διατραπεζικού κυκλώματος (με κωδικούς πληρωμής).
 9. Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1&2 του Β.Δ 28.3/15.4.1957 και την πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης για το έτος 2024.
 10. Έγκριση του κανονισμού λειτουργίας του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Βιάννου.
 11. Έγκριση Έκδοσης Εντάλματος προπληρωμής για έλεγχο ΚΤΕΟ του οχήματος ΚΗΙ 3169.
 12. Έγκριση Έκδοσης Εντάλματος προπληρωμής για έλεγχο ΚΤΕΟ του οχήματος ΚΗΙ 5526.
 13. Έγκριση πρακτικού υπ. αριθμό πρωτ. 2360 / 02-04-2023 επιτροπής διαγωνισμού για «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στον Δήμο Βιάννου».
 14. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης για τον διαγωνισμό προμήθειας καυσίμων Δήμου Βιάννου και Σχολικών Επιτροπών 2024-2025.
 15. Μεταφορά στο Δήμο Βιάννου των υπολοίπων των τραπεζικών λογαριασμών του καταργούμενου νομικού προσώπου «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Βιάννου (ΔΗ.Κ.Ε.Β.)» καθώς και κλείσιμο αυτών των τραπεζικών λογαριασμών (Α27 ν. 5056/23).
 16. Έγκριση της διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου, Καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση Τμήματος Οικισμού Εμπάρου».
 17. Έγκριση της διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου, καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση Τμήματος Οικισμών Συκολόγου & Κάτω Βιάννου».
 18. Πρόσληψη προσωπικού τεσσάρων (04) ατόμων με σύμβαση πεντάμηνης χρονικής διάρκειας πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της πυροπροστασίας (πολιτικής προστασίας) του Δήμου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (205 KB)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA