Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Πρόσκληση Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση

ΠΡΟΣ : 1) Τακτικά & Αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής επιτροπής Δήμου Βιάννου

Τακτικά μέλη:

 1. Τριγωνάκη Χαρίλαο του Γεωργίου, Αντιδ/ρχο
 2. Αγαπουλάκη Εμμανουήλ του Ελευθερίου, Αντιδ/ρχο
 3. Μητσόπουλο Δημήτριο του Τηλεμάχου
 4. Ψαράκη Ιωάννη του Αποστόλου
 5. Κεφαλάκη Μιχαήλ του Ιωάννη
 6. Κονδυλάκη Χαράλαμπο του Γεωργίου
Αναπληρωματικά Μέλη:
 1. Καργιολάκη Εμμανουήλ του Ματθαίου
 2. Παπαδήμα Μιχαήλ του Στεφάνου
 3. Μαργαριτάκη Εμμανουήλ του Ιωάννη
 4. Καρτσάκη Θεόδωρο του Εμμανουήλ
2) Προέδρους Συμβουλίου Κοινότητας και Προέδρους Κοινοτήτων του Δήμου

α)Αμιρών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. Επικεφαλής ελάσσονος μειοψηφίας κ. Μωυσάκη Κωνσταντίνο
 2. Γ.Γ Δήμου κ. Γεώργιο Αποστολάκη
 3. Προϊσταμένη Δνσης Διοικητικού-Οικονομικού
 4. Προϊσταμένη Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος κλπ
Σας προσκαλώ σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην Άνω Βιάννο την 28η Ιουλίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
 1. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση της δαπάνης πληρωμής τελών κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκινήτου.
 2. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση της δαπάνης πληρωμής των τελών ταξινόμησης φορτηγού αυτοκινήτου.
 3. Έγκριση πρακτικού ΙΙ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΒΗΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ».
 4. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2023, με την δημιουργία νέου κωδικού ΚΑ 25.8117.0009 με τίτλο «Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς στις αγωγές ΑΓ 39/2023 και ΑΓ 53/2023 του Εμμανουήλ Κιαγιά του Γεωργίου κατά του Δήμου Βιάννου» και την εγγραφή πίστωσης 101.945,83 ευρώ για την καταβολή οφειλής.
 5. Έγκριση του πρακτικού III δικαιολογητικών κατακύρωσης οριστικού αναδόχου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 2023-2024 με αριθμ. πρωτ. Διακήρυξης 1704 / 21 - 03 - 2023, η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 188539 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα επειδή θα πρέπει άμεσα η Οικονομική επιτροπή να λάβει αποφάσεις:

1ον: για την απαλλαγή υπολόγων και την έγκριση απόδοσης λογαριασμού από την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 30-07-2023

2ον: να εγκρίνει το πρακτικού ΙΙ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΒΗΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» καθώς σύμφωνα με τη 2η τροποποίηση πρόσκλησης (α.π. 382/24-04-2020 / ΑΔΑ: ΩΞΕΛ465ΖΨΟ-562) του Ε.Π. «Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020», Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής», άρθρο 4, παράγραφος 4.1 «...Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31/12/2023. Η ολοκλήρωση των προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία

3ον: να εισηγηθεί την τροποποίηση του προϋπολογισμού με την δημιουργία νέου ΚΑΕ για την εξόφληση της οφειλής από την συμβιβαστική επίλυση διαφοράς στις αγωγές ΑΓ 39/2023 και ΑΓ 53/2023 του Εμμανουήλ Κιαγιά του Γεωργίου κατά του Δήμου Βιάννου, που επείγει λόγω προθεσμιών και

4ον: να εγκρίνει το πρακτικό III για την κατακύρωσης οριστικού αναδόχου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 2023-2024, που επείγει καθώς έχει εξαντληθεί η προηγούμενη προμήθεια καυσίμων . Από την αναβολή λήψης της σχετικής απόφασης πιθανολογείται κίνδυνος για τα συμφέροντα του Δήμου.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

 

ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (206 KB)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA