Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Announcements Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής PDF Print

ΠΡΟΣ: 1) Τακτικά & Αναπληρωματικά μέλη της Δημοτικής επιτροπής Δήμου Βιάννου

Τακτικά μέλη:

1. Χατζάκη Ιωάννη του Εμμανουήλ
2. Λουλάκη Πολυχρόνιο του Γεωργίου
3. Μωυσάκη Κωνσταντίνο του Σταύρου
4. Βασιλάκη Κωνσταντίνο του Νικολάου

Αναπληρωματικά μέλη:

1. Καρτσάκη Θεόδωρο του Εμμανουήλ
2. Μητσόπουλο Δημήτριο του Τηλεμάχου
3. Βιαννιτάκη Γεώργιο του Νικήτα

2 ) Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων & Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου

α) Αγίου Βασιλείου β) Άνω Βιάννου γ) Αμιρών δ) Αφρατίου ε) Βαχού στ) Εμπάρου ζ) Καλαμίου η) Κάτω Βιάννου θ) Κάτω Σύμης ι) Κεφαλοβρυσίου ια) Μάρθας ιβ) Μιλλιαράδων ιγ) Ξενιάκου ιδ) Πεύκου ιε) Συκολόγου ιστ) Χόνδρου, με την παράκληση οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου να ενημερώσουν τα μέλη των συμβουλίων τους για την πρόσκληση αυτή.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. κ. Δήμαρχο
2. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού
3. Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών & Περιβάλλοντος

 

Σας προσκαλώ σε τακτική διά ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην Άνω Βιάννο την 12η Μαρτίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 74A του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.5056/2023, με τα παρακάτω θέματα:

 1. Ορισμός δικηγόρου για την παροχή νομικής υποστήριξης (κλητήριο θέσπ. αριθ. βιβ. κλήσεων 486/2023).
 2. Ορισμός δικηγόρου για την παροχή νομικής υποστήριξης (κλητήριο θέσπ. αριθ. βιβ. κλήσεων 435 / 2024).
 3. Πρόσληψη προσωπικού δύο (2) ατόμων στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο «Δράση 4.11.6 - Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων ΚΗΦΗ» του προγράμματος ΚΡΗΤΗ 2021-2027.
 4. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για έλεγχο ΚΤΕΟ του οχήματος ΚΗΗ 3162.
 5. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για έλεγχο ΚΤΕΟ του οχήματος ΚΗΗ 8433.
 6. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για έλεγχο ΚΤΕΟ του οχήματος ΚΤΥ 2340.
 7. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για έλεγχο ΚΤΕΟ του οχήματος ΚΗΙ 5575.
 8. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για έλεγχο ΚΤΕΟ του οχήματος ΚΗΗ 3161.
 9. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για έλεγχο ΚΤΕΟ του οχήματος ΚΗΙ 3169.
 10. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για έλεγχο ΚΤΕΟ του οχήματος ΚΗΙ 5526.
 11. Μεταφορά υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών του καταργούμενου νομικού προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Δήμου Βιάννου» καθώς και κλείσιμο αυτών.
 12. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του σχεδίου του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Βιάννου έτους 2024.
 13. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του νέου επικαιροποιημένου σχεδίου εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του «Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)» του Δήμου Βιάννου.
 14. Σύνταξη και εισήγηση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Βιάννου έτους 2024.
 15. Έγκριση ή μη του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια Απορριμματοφόρων Οχημάτων, Μηχανημάτων Έργου και Συνοδευτικού Εξοπλισμού - Προμήθεια Λαστιχοφόρου Εκσκαφέα - Φορτωτή».
 16. Έγκριση έκτακτης μετακίνησης του κ. Δημάρχου στην Αθήνα στις 20-02-2024.
 17. Έγκριση της διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια Καυσίμων Δήμου Βιάννου και Σχολικών Επιτροπών 2024-2025».
 18. Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Δήμου Βιάννου για άμεση / βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ».
 19. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Κύριας Σύμβασης και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «Πρόγραμμα Πρόληψης & Αντιμετώπισης Ζημιών & Καταστροφών που Προκαλούνται από Θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ & Β΄ Βαθμού. Υποέργο: Κατασκευή Ανοιχτού Αγωγού Ομβριων Εντός Οικισμού Εμπάρου Δήμου Βιάννου».
 20. Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Κύριας Σύμβασης του έργου «Πρόληψη και Αντιμετώπιση Ζημιών και Καταστροφών που Προκαλούνται από Θεομηνίες - υποέργο: Αποκατάσταση Ζημιών Λόγω Έντονων Καιρικών Φαινομένων της 06-04-2019».
 21. Έγκριση πρακτικού Ι του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση Δημοτικού Κτιρίου Αγίου Βασιλείου (πρώην Δημοτικού Σχολείου)».
 22. Έγκριση πρακτικού Ι του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Νέα Αρδευτική Γεώτρηση στην Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου Δήμου Βιάννου».
 23. Έγκριση πρακτικού Ι του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση Υποδομών Ύδρευσης Οικισμών Δήμου Βιάννου - Αντικατάσταση Δεξαμενών Ύδρευσης».
 24. Έγκριση πρακτικού ΙΙ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Έργα Ανάπλασης Μνημείου ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ - Ανάπλαση Δημοτικού Δρόμου».
 25. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Κύριας Σύμβασης και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα συμπληρωματικής Σύμβασης και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «Εργα Διαχείρισης Λυμάτων Δήμου Βιάννου - 2ο υποέργο-Τμήμα Α: Έργα Συλλογής, Μεταφοράς και Διάθεσης Λυμάτων Τ.Κ. Χόνδρου-Περβόλας».
 26. Έγκριση υποβολής 2ου τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», του έργου «Εργα Διαχείρισης Λυμάτων Δήμου Βιάννου».
 27. Έγκριση της διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια Σωλήνων & Εξαρτημάτων Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχεύτεσης».
 28. Άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά της υπ' αριθμ. 3596/11.1.2024 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών - Άσκηση αίτησης αναστολής εκτελέσεως αυτής ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου και λήψεως προσωρινής διαταγής.
 29. Έκφραση γνώμης για θέσεις δημοπρασίας 2024-2025 που θα διενεργηθεί από την Κτηματική Υπηρεσία Ηρακλείου
 30. Γνωστοποίηση της 01/1660/28-02-2024 απόφασης της Προϊσταμένης της Δνσης Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών για την διαγραφή υποχρεώσεων του Δήμου που απεικονίζονται στην εφαρμογή της οικονομικής διαχείρισης, τον απολογισμό και το μητρώο δεσμεύσεων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ

 

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (381 KB)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA