Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Announcements Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού με Σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. Χρονικής Διάρκειας Δυο (02) Μηνών για την Αντιμετώπιση Κατεπειγουσών Εποχικών και Πρόσκαιρων Αναγκών
Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού με Σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. Χρονικής Διάρκειας Δυο (02) Μηνών για την Αντιμετώπιση Κατεπειγουσών Εποχικών και Πρόσκαιρων Αναγκών PDF Print

Ο Δήμαρχος Βιάννου
 1. Λαμβάνοντας υπόψη: την με αρ. 10/31.01.2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου.
 2. Το άρθρο 206 του Ν. 3584/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού οκτώ (08) ατόμων, για διάστημα δυο (02) μηνών, για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών για τις εξής, ως αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ Α΄, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) ως αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ Β΄.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΜΗΝΕΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΤΟΜΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ / ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 02 μήνες 01
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ /
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
02 μήνες 07

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα
(τυπικά & τυχόν πρόσθετα προσόντα)
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α) Η απαιτούμενη άδεια οδήγησης. β) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τεχνικού Αυτοκινήτων - Οχημάτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Μηχανικών Αυτοκινήτων ή Τεχνικού Οχημάτων ή Μηχανικής Αυτοκινήτων ή Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνικός Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου σπουδών ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Τμήματος Ειδίκευσης Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (Ν.Δ. 580/1970) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α) Η απαιτούμενη άδεια οδήγησης. β) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Μηχανών Αυτοκινήτου ή Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Μηχανικός αυτοκινήτων μοτοσικλετών και μηχανών θαλάσσης Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.) ν.3475/2006 ή Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας ΟΑΕΔ ν.3475/2006 ή Επαγγελματικής Σχολής ΟΑΕΔ (ν.4763/2020) ή Επαγγελματικής Σχολής Κατάρτισης Ε.Σ.Κ. (ν.4763/2020) ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Σ.Ε.Κ. (ν.4186/2013) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Τ.Ε.Ε. Α΄ κύκλου σπουδών ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Τ.Ε.Σ. (ν.1566/1985 ή ν.576/1997) ή Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ (ν.1346/1983 ή ν.1566/1985) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ /
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Χωρίς τυπικά προσόντα

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χώρας κράτους - μέλους της Ε.Ε.
 2. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας και να μην έχουν υπερβεί το 65ο.
 3. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
 4. Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης σύμφωνα με το Ν. 3584/2007.

Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί µε την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του οικείου Δημου & Πιστοποιητικό Γέννησης.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι πληρούν τα απαιτούμενα γενικά προσόντα διορισμού, που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007.
 4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο (12μηνο) από την τελευταία ημέρα της νέας σύμβασης δεν έχουν απασχοληθεί σε Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικό Πρόσωπο του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την Υπηρεσία που απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια απασχόλησης (έναρξη & λήξη).
 5. Έγγραφο στο όποιο θα αναφέρεται το ΑΜΚΑ, ΑΦΜ & ΑΜΑ (αριθμός Κοινωνικής Ασφάλισης).
 6. Αριθμός λογαριασμού ΙΒΑΝ & το όνομα της Τράπεζας που αντιστοιχεί.
Γ . ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ανάρτηση της ανακοίνωσης να γίνει στο πρόγραμμα "ΔΙΑΥΓΕΙΑ", στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.viannos.gov.gr

Δ . ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Λόγω του κατεπείγοντος, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it την συνημμένη αίτηση η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Κάθε υποψήφια/ος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Ε. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο πρόγραμμα "ΔΙΑΥΓΕΙΑ", στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, ήτοι από 07.02.2024 έως 09.02.2024 και ώρα 14:00 μ.μ.

Αιτήσεις που αποσταλούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.

ΣΤ. ΠΡΟΣΛΗΨΗ:

Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει με απόφαση του Δημάρχου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

 

 

Σχετικά αρχεία

Aνακοίνωση - Αρχείο pdf (292 KB)

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA