Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Πρόσληψη Υδρονομέων PDF Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Πληρ. Καμπιτάκη Μαρίνα
Τηλ 2895340141- Φαξ 2895022860

Άνω Βιάννος 31-03-2015

Αρ. πρωτ.: 2370

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμαρχος Βιάννου
ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α'/11-04-2012)
 2. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 58 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118/τ.Α'/24-05-2011)
 3. Τις διατάξεις των νόμων Ν.3852/2010 και του Ν. 3463/06
 4. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ.Α'/28-12-2009)
 5. Τις διατάξεις των άρθρων 168-170 και 211 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α'/28-06-2007)
 6. Τις διατάξεις του από 28.3/15-04-1957 β.δ/τος (ΦΕΚ 60 Α')
 7. Την Κ.Υ.Α. 2/13917/0022/17.2.20128.
 8. Το Π.Δ. 105/2011
 9. Την αριθμ.30/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βιάννου, με την οποία καθορίστηκαν τα όργανα διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, η αρδευτική περίοδος έτους 2015 καθώς και οι θέσεις των απαιτούμενων υδρονομέων ανά αρδευτικό δίκτυο
 10. Την με αρ. πρωτ.: 3318/23-03-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

1. Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι εννέα (29) υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2015, ανά Αρδευτικό Δίκτυο ως εξής:

Αρδευτικό δίκτυο Δυτικού Δήμου Βιάννου 1 Επόπτης Υδρονομέας Πλήρους Απασχόλησης
Αρδευτικό δίκτυο Ανατολικού Δήμου Βιάννου 1 Επόπτης Υδρονομέας Πλήρους Απασχόλησης
1ος Τομέας: Τοπική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου:
1. Ορεινή Ζώνη : 1 Υδρονομέας Πλήρους απασχόλησης
2. Παραλιακή ζώνη : 1 Υδρονομέας Πλήρους απασχόλησης
2ος Τομέας: Τοπική Κοινότητα Αμιρών:
1. Ορεινή ζώνη 2 Υδρονομείς : Πλήρους απασχόλησης
2. Παραλιακή ζώνη 2 Υδρονομείς : Πλήρους απασχόλησης
3ος Τομέας: Τοπική Κοινότητα Μάρθας:
1 Υδρονομέας Μερικής απασχόλησης : 6 ώρες
4ος Τομέας: Τοπική Κοινότητα Αφρατίου:
1 Υδρονομέας Μερικής Απασχόλησης : 6 ώρες
5ος Τομέας: Τοπική Κοινότητα Χόνδρου:
1. Ορεινή ζώνη 1Υδρονομέας Πλήρους απασχόλησης
2.Παραλιακή ζώνη 1Υδρονομέας Πλήρους απασχόλησης
6ος Τομέας: Τοπική Κοινότητα Μιλλιαράδων:
2 Υδρονομείς Πλήρους απασχόλησης
7ος Τομέας: Τοπική Κοινότητα Ξενιάκου:
3 Υδρονομείς Πλήρους απασχόλησης
8ος Τομέας: Τοπική Κοινότητα Βαχού:
1. Ορεινή ζώνη 1 Υδρονομέας : Πλήρους απασχόλησης
2. Παραλιακή ζώνη 2 Υδρονομέας : Πλήρους απασχόλησης
9ος Τομέας: Τοπικές Κοινότητες Κάτω Σύμης - Συκολόγου:
1 Υδρονομέας Μερικής Απασχόλησης : 6 ώρες
10ος Τομέας: Τοπική Κοινότητα Εμπάρου:
6 Υδρονομείς Πλήρους Απασχόλησης
11ος Τομέας: Τοπική Κοινότητα Πεύκου:
2 Υδρονομείς Πλήρους Απασχόλησης
12ος Τομέας: Τοπική Κοινότητα Κάτω Βιάννου:
1 Υδρονομέας Μερικής Απασχόλησης 6 ώρες

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθμ.30/2015 απόφασή του καθόρισε την αρδευτική περίοδο από 15-05-2015 έως 15-10-2015


2. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:

 • α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
 • Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 60ο.
 • Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

3. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Βιάννου τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 4. Πιστοποιητικό Γέννησης
 5. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας).
 6. Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου ή Υπεύθυνη Δήλωση των υποψηφίων στην οποία θα δηλώνουν ότι γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή
 7. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
 8. Αντίγραφο Λογαριασμού Τραπέζης
 9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
 10. Δημοτική Ενημερότητα

4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα πέντε (15) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά, λόγω αργιών) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, δηλαδή από 01-04-2015 έως και 15-04-2015.

5. ΕΚΛΟΓΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Οι Υδρονομείς Άρδευσης θα επιλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο αμέσως μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων.

6. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Ο Δήμος Βιάννου προσλαμβάνει τους υδρονομείς άρδευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με πλήρη ή μερική απασχόληση μετά την επιλογή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες, με ημερομηνία έναρξης την 15-05-2015 και ημερομηνία λήξης την 15-10-2015.

Οι επί μέρους όροι εργασίας θα καθορισθούν με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εργασίας.

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους που θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο και απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι τη λήξη της αρδευτικής περιόδου.

 

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA