Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Ορισμός Αντιδημάρχων ως Τακτικά Μέλη στην Οικονομική Επιτροπή
Ορισμός Αντιδημάρχων ως Τακτικά Μέλη στην Οικονομική Επιτροπή PDF Εκτύπωση

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 636 / 2019
Ο Δήμαρχος Βιάννου Ν. Ηρακλείου αφού έλαβε υπόψη:
  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α'87) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  3. Την αριθμ. Εγκ 90/59849/21.08.2019 ΥΠΕΣ «Διαδικασία Συγκρότησης και εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
  4. Την αριθμ. 591 / 6503 / 05-09-2019 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (ΑΔΑ:Ω47ΧΩ94-ΤΤΒ).
  5. Την από 08-09-2019 Απόφαση Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΩΙ1ΓΩ94-Ψ7Η)

Αποφασίζει

Α. Ορίζει ως τακτικά μέλη στην Οικονομική Επιτροπή για την περίοδο από 08-09-2019 έως 31-08-2020 τους Αντιδημάρχους:
  1. Χαρίλαο Τριγωνάκη του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο Τεχνικών έργων, Χωροταξικού Σχεδιασµού, Πολεοδοµίας, Πολιτικής Προστασίας, Καθηµερινότητας του Πολίτη, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Πρασίνου, Ηλεκτροφωτισµού, Συγκοινωνιών και κυκλοφορίας, Πρωτογενούς τοµέα, Λειτουργίας Λαογραφικού Μουσείου
  2. Νικόλαο Θεοδοσάκη του Εμμανουήλ, Αντιδήμαρχο Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης, Βιολογικών Καθαρισµών, Καταστηµάτων, Επιχειρήσεων και Εµπορίου, Αγροτικής Παραγωγής και Ανάπτυξης, Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Πολιτισµού.
Β. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην Διαύγεια, στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ


Αρχείο pdf (134 KB)
Απόφαση

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA