ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2017” Print

Περίληψη Διακήρυξης -Αρχείο pdf (61.96 KB)
Διακήρυξη - Αρχείο pdf (255.17 KB)
Μελέτη - Αρχείο pdf (188,57 KB)
Προυπολογισμός ΝΠΔΔ - Αρχείο pdf (96,98 KB)
Τιμολόγιο - Αρχείο pdf (165.77 KB)
Προυπολογισμός - Αρχείο pdf (120.95 KB)
Προσφορά - Αρχείο pdf (82.88 KB)
Τεχνική Έκθεση - Αρχείο pdf (138.51 KB)