Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Νομιμοποίηση Κτιρίων Δήμου Βιάννου Print

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 
Πληρ. Νεραντζάκη Μαρία

Τηλ 2895340160

Φαξ 2895022860

Άνω Βιάννος 23-11-2015

Αρ. πρωτ. 9805

ΘΕΜΑ: Νομιμοποίηση κτιρίων Δήμου Βιάννου  

Έχοντας υπόψη την με αριθ. 356/13-11-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βιάννου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές μέχρι και την Παρασκευή 18/12/2015 και ώρα 10:30 π.μ. στα γραφεία Πρωτοκόλλου του Δήμου Βιάννου προκειμένου στη συνέχεια να αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης προσφορών, για την Νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών Δήμου Βιάννου σύμφωνα με τον Ν. 4178/2013 όπως αναλυτικά αναφέρονται στην ανωτέρω συνημμένη απόφαση με αριθμό ΑΔΑ: 6ΑΘΔΩ94-009.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη δεν θα ξεπεράσει το συνολικό ποσό των 11.856,35 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν προσφορά, αφού λάβουν υπόψη τους τα στοιχεία που αναφέρονται στην συνημμένη απόφαση.

Ο Δήμαρχος Βιάννου


Μπαριτάκης Παύλος

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής -Αρχείο pdf (80,54 KB)
Πρόσκληση - Αρχείο pdf (50,07 KB)