Διακήρυξη Δημοπρασίας Εργασιών για την Επισκευή του Δημοτικού Καταστήματος Print
  

Περίληψη Διακήρυξης -Αρχείο pdf (43.03 KB)
Μελέτη Γενικά - Αρχείο pdf (836.36 KB)
ΣΑΥ-ΦΑΥ - Αρχείο pdf (644.65KB)