Ανοιχτός Διαγωνισμός:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΣ 30/07/2012 ΣΤΟ Δ. ΒΙΑΝΝΟΥ» 2ο Υποέργο Print

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ: Βιάννου
ΕΡΓΟ: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΣ 30/07/2012 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΙΑΝΝΟΥ"
2ο υποέργο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ"

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής ανοικτού διαγωνισμού για Προμήθεια

Ο Δήμαρχος Βιάννου Μπαριτάκης Παύλος διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό διαγωνισμό, η προμήθεια με τίτλο "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΣ 30/07/2012 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΙΑΝΝΟΥ" 2ο υποέργο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ" σύμφωνα με τις διατάξεις:

α) Της υπ' αριθμ. 11389/93 Υπ. Αποφ. «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, της 26625/31-05-93 απόφ. ΥΠΕΣ, του Ν. 1797/88, του Ν.2000/91 καθώς και των εκτελεστικών πράξεων τους.

β) Του εν ισχύ Δ.Κ.Κ. εφ' όσον δεν αντίκειται στα παραπάνω.

όπως αυτές ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής της περίληψης διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι 137.037,99 € με ΦΠΑ 23% και προέρχεται από Προγραμ. Δημ. Επενδύσεων(Π.Δ.Ε.)

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Βιάννου την 30/01/2013 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 9:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί την παραπάνω ημερομηνία, τότε θα διενεργηθεί την 06/02/2013 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 9:00 π.μ. έως 11:00 π.μ.

Για την παραλαβή του έντυπου προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν το ποσό των 10,00 €.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οίκοι, κατασκευαστές και αντιπρόσωποι των οίκων κατασκευής του ζητούμενου.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή 6.852,00 €.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό καθώς και την παραλαβή της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου Βιάννου καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Μπαριτάκης Παύλος

Περίληψη Διακήρυξης - Αρχείο pdf (207 KB)
Αναλυτική Διακήρυξη - Αρχείο pdf (223 KB)
Μελέτη Διαγωνισμού - Αρχείο pdf (343 KB)
Διευκρίνιση επί του Διαγωνισμού - Αρχείο pdf (78 KB)