Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την εκτέλεση του έργου :«Ανόρυξη αρδευτικής Γεώτρησης στην θέση "ΔΑΡΤΟΣ της Τ.Κ Βαχού"» Print

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Βιάννου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προσκαλεί τους τρεις (3) Οικονομικούς φορείς, που αναφέρονται στην Πρόσκληση, να καταθέσουν προσφορά με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΑΡΤΟΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΒΑΧΟΥ», με προϋπολογισμό 74.400,00 €. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ με προϋπολογισμό 59.980,44, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Σχετικά αρχεία

Αρχεία - Πρόσκληση pdf ( 191 KB), Μελέτη pdf ( 411 KB), Έντυπο Οικ. Προσφοράς pdf ( 234 KB)