Διακήρυξη για Σύμβαση Προμήθειας - Υπηρεσίας µε Ανοικτή Διαδικασία µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ «Συντήρηση -Επισκευή Η/Μ Εξοπλισμού Γεωτρήσεων» Print

 

Ο ∆ήµος Βιάννου Νοµού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισµό µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ για την επιλογή αναδόχου της προµήθειας-υπηρεσίας µε τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 2020-2021». Προϋπολογισµού 130.000,00 ΕΥΡΩ, µαζί µε το ΦΠΑ και καλεί τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου της ως άνω προµήθειας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

 

  • Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
  • Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr
  • Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.viannos.gov.gr

 

 

 

Σχετικά αρχεία

Διακήρυξη - Αρχείο pdf ( 377 KB)