Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού που αφορά το έργο "Υ∆ΡΟΑΡ∆ΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Υποέργο Αντικατάσταση αρδευτικής γεώτρησης στη θέση Μελισσοχάρακο της Τ.Κ Χόνδρου" Print

Ο Δήμος Βιάννου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου "Υ∆ΡΟΑΡ∆ΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Υποέργο Αντικατάσταση αρδευτικής γεώτρησης στη θέση Μελισσοχάρακο της Τ.Κ Χόνδρου", με εκτιμώμενη συνολική αξία 109.948,67 €.

Συστημικός αριθμός ηλεκτρονικού διαγωνισμού έργου στο ΕΣΗΔΗΣ είναι:  90217

Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 08-06-2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ.

Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16-06-2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ.

 

Σχετικά Αρχεία

Προκήρυξη - Αρχείο pdf (149 KB)