Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού που αφορά το έργο "ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΥΚΟΥ" Print
x
Ο Δήμος Βιάννου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου με τίτλο "ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΥΚΟΥ", με προϋπολογισμό 51.159,61 ΕΥΡΩ, μαζί με το ΦΠΑ.

Προκήρυξη -Αρχείο pdf (108,02 ΚB)
Μελέτη - Αρχείο pdf (792,96 KB)
ΤΕΥΔ - Αρχείο doc (170,50 KB)
Διακήρυξη - Αρχείο pdf (367,10 KB)