Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ" Print
x
Ο Δήμος Βιάννου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεσητην επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο "ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ", με προϋπολογισμό 44.996,62 ΕΥΡΩ, μαζί με το ΦΠΑ.

Διευκρινίσεις:
1. Οι σωλήνες που αναφέρονται στη μελέτη είναι πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς κατά πρότυπο EN 12201-2.
2. Οι χαλυβδοσωλήνες που αναφέρονται στη μελέτη είναι:
  • πλήρους επένδυσης πολυαιθυλενίου
  • εσωτερικής εποξειδικής βαφής
  • άνευ ραφήςΠροκήρυξη -Αρχείο pdf (1.36 MB)
Μελέτη - Αρχείο pdf (407,32 KB)
ΤΕΥΔ - Αρχείο doc (180,00 KB)
Διακήρυξη - Αρχείο pdf (868,53 KB)