Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού που αφορά το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - υποέργο: Αποκατάσταση δημοτικού κτιρίου Αφρατίου Print

Προκήρυξη -Αρχείο pdf (60,42 KB)
Διακήρυξη - Αρχείο pdf (354.19 KB)
Μελέτη - Αρχείο pdf (659.04 KB)
ΤΕΥΔ - Αρχείο doc (187,50 KB)