Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού που αφορά την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ Print

Περίληψη Διακήρυξης -Αρχείο pdf (54,38KB)
Διακήρυξη - Αρχείο pdf (322,44 KB)
ΤΕΥΔ - Αρχείο pdf (269.05KB)
Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων - Αρχείο pdf (83,11 KB)
Προυπολογισμός - Αρχείο pdf (114,61 KB)
Προσφορά - Αρχείο pdf (99,23 KB)
Τεχνική Έκθεση - Αρχείο pdf (88,86 KB)
Τεχνικές Προδιαγραφές - Αρχείο pdf (185.33 KB)