Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού που αφορά το έργο ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ Print

Περίληψη Διακήρυξης -Αρχείο pdf (65,18 KB)
Διακήρυξη - Αρχείο pdf (396.77 KB)
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων - Αρχείο pdf (320,61 KB)
Τιμολόγιο - Αρχείο pdf (442.06 KB)
Προυπολογισμός - Αρχείο pdf (102,81 KB)
Τεχνική Έκθεση - Αρχείο pdf (77,14 KB)
Προμέτρηση - Αρχείο pdf (119.70KB)
Τεχνικές Προδιαγραφές - Αρχείο pdf (106,44 KB)