Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού που αφορά το έργο "Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες-Επισκευή Δημοτικών δρόμων Δήμου Βιάννου" Print

Περίληψη Διακήρυξης -Αρχείο pdf (106.19 KB)
Διακήρυξη - Αρχείο pdf (523.80 KB)
ΤΕΥΔ - Αρχείο pdf (308.02 KB)
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων - Αρχείο pdf (366,82 KB)
Τιμολόγιο - Αρχείο pdf (263.17 KB)
Προυπολογισμός - Αρχείο pdf (120.95 KB)
Προσφορά - Αρχείο pdf (37.89 KB)
Τεχνική Έκθεση - Αρχείο pdf (107.33 KB)
Προσμέτρηση - Αρχείο pdf (106.23 KB)