Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού που αφορά το έργο "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ , ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ" Print

Περίληψη Διακήρυξης -Αρχείο pdf (164.29 KB)
Διακήρυξη - Αρχείο pdf (480.19 KB)
ΤΕΥΔ - Αρχείο pdf (307.94 KB)
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων - Αρχείο pdf (377.57 KB)
Τιμολόγιο - Αρχείο pdf (320.40 KB)
Προυπολογισμός - Αρχείο pdf (130.77 KB)
Τεχνική Έκθεση - Αρχείο pdf (107.33 KB)
Προσμέτρηση - Αρχείο pdf (124.44 KB)