Παράταση Ανακοίνωσης Print

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΜΕΧΡΙ 13.12.2021 (και μέχρι το πέρας του ωραρίου)

Η υπ΄ αριθμ 8042/02.12.2021 ανακοίνωση του Δημάρχου Βιάννου, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. στο πλαίσιο αντιμετώπισης των εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών που πρόεκυψαν λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης που εκδηλώθηκε στην περιοχή μας, ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ λογω μη κατάθεσης αιτήσεων.

Ο Δήμαρχος Βιάννου

Λαμβάνοντας υπόψη: Την με αρ. 197/15.11.2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού οκτώ (08) ατόμων για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προήλθαν από σεισμό στις 27.09.2021

Η ανακοίνωση ισχύει ως έχει, για τις τον αριθμό των θέσεων και τις ειδικότητες.

Αιτήσεις που αποσταλούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει με απόφαση του Δημάρχου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ

Σχετικά αρχεία

Ανακοίνση- Αρχείο pdf (248 KB)