Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Announcements Πρόσκληση για Δια Πριφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου
Πρόσκληση για Δια Πριφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου PDF Print

ΠΡΟΣ :

1)Τακτικά και αναπληρωματικά Μέλη της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Βιάννου

Τακτικά μέλη :

  1. Τριγωνάκη Χαρίλαο του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο
  2. Θεοδοσάκη Νικόλαο του Εμμανουήλ, Αντιδήμαρχο
  3. Κεφαλάκη Μιχαήλ του Ιωάννη
  4. Ψαράκη Ιωάννη του Αποστόλου
  5. Αγαπουλάκη Εμμανουήλ του Ελευθερίου
  6. Κονδυλάκη Χαράλαμπο του Γεωργίου

Αναπληρωματικά Μέλη:

  1. Μητσόπουλο Δημήτριο του Τηλεμάχου
  2. Καργιολάκη Εμμανουήλ του Ματθαίου και
  3. Ραπτάκη Μαρία του Εμμανουήλ

 

2) Προέδρους συμβουλίου Κοινότητας και Προέδρους Κοινοτήτων :

α) Χόνδρου β) Μάρθας γ) Άνω Βιάννου δ) Μιλλιαράδων ε) Αμιρών στ) Συκολόγου ζ) Εμπάρου η) Ξενιάκου θ) Αγίου Βασιλείου ι) Καλαμίου κ) Αφρατίου


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τις διατάξεις του άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11.3.2020) όπως ισχύει , των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας , την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 24489/16-4-2021 (ΦΕΚ Β΄ 1558) , σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής στις 27 Απριλίου 2021 ημέρα Τρίτη και από ώρα 11:00 π.μ έως 14:00 μ.μ και η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς με θέματα ημερήσιας διάταξης :


1.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ υποέργο (νέο): Αποκατάσταση Δημοτικής οδοποιίας οικισμών Συνδωνίας της Τ.Κ Καλαμίου,Άρβης της Τ.Κ. Αμιρών, Τερτσών της Τ.Κ. Συκολόγου»
2.Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΨΑΡΗΣ ΦΟΡΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ»
3.Έγκριση της μελέτης, Έγκριση της διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου, Καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Υποέργο Αντικατάσταση αρδευτικής γεώτρησης στη θέση Μελισσοχάρακο της Τ.Κ Χόνδρου»
4.Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση Αγροτικής οδοποιίας δρόμου Λατομιών από Χ.Θ. 0+00 έως 3+ 734 (ασφαλτόστρωση - τεχνικά)» (α.μ. 25/2014)
5.Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση Συνεκτικού Τμήματος οικισμού Άνω Βιάννου» (α.μ. 32/2011)
6.Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υφισταμένης αρδευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Χόνδρου Δήμου Βιάννου & συμπληρώσεις υποδομών εκμετάλλευσης του αρδευτικού νερού» (α.μ. 32/2013)
7.Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υφισταμένης αρδευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Εμπάρου Δήμου Βιάννου & συμπληρώσεις υποδομών εκμετάλλευσης του αρδευτικού νερού» (α.μ. 31/2013)
8.Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΜΠΑΡΟΥ(ΤΜΗΜΑ ΖΩΝΗΣ Β)» (α.μ. 36/2011)
9.Έγκριση πρακτικού Ι του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ»
10.Έγκριση του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Υποέργο: «Αποκατάσταση Δημοτικής οδοποιίας της Τ.Κ Αφρατίου»
11.Έγκριση πρακτικού Ι του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΜΑΡΘΑΣ - ΜΙΛΛΙΑΡΑΔΩΝ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+00 ΕΩΣ 3+13 (ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ)»
12.Έγκριση πρακτικού Ι του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση οδών εντός οικισμού Άρβης της Τ.Κ.Αμιρών»
13.Έγκριση πρακτικού Ι του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση τμήματος οικισμού Εμπάρου»
14.Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για την εναρμόνιση τοπικού σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων του Δήμου Βιάννου με το νέο εθνικό σχέδιο
15.Έγκριση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ» έτους 2021
16.Έγκριση απολογισμού του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ» οικονομικού έτους 2015
17.Έγκριση απολογισμού του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ» οικονομικού έτους 2016
18.Έγκριση απολογισμού του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ» οικονομικού έτους 2017
19.Έγκριση απολογισμού του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ» οικονομικού έτους 2018
20.Έγκριση απολογισμού του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ» οικονομικού έτους 2019
21.Έγκριση απολογισμού του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ» οικονομικού έτους 2020
22.Έγκριση απολογισμού Σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Βιάννου έτους 2020
23.Τροποποίηση της 34 / 2021 απόφαση Οικονομικής επιτροπής για την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου Βιάννου 2021»
24.Σύσταση πάγιας προκαταβολής για το έτος 2021 και ορισμός υπολόγου
25. Έγκριση πρακτικών ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού και του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού μειοδότη της επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια δύο (2) απορριμματοφόρων»»
26. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού και εγγραφή συμπληρωματικής πίστωσης για «Υπηρεσίες Σύνταξης και Προετοιμασίας Φακέλου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΑΤ10, ΑΤ11 και ΑΤ12».

Παρακαλείσθε την 27η Απριλίου 2021 ημέρα Τρίτη και από ώρα 11:00 π.μ έως 14:00 μ.μ να ενημερώσετε είτε ηλεκτρονικά το γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου στο e–mail : giannismeramv@gmail.com ή στο e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it για την θέση σας επί του κάθε θέματος , ψηφίζοντας : «ΥΠΕΡ» ή «ΚΑΤΑ» ή «ΑΠΟΧΗ» ή «ΛΕΥΚΟ», σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν , είτε μέσω επιστολής που θα περιλαμβάνει την σαφή τοποθέτησή σας επί των θεμάτων , το ονοματεπώνυμό σας και την υπογραφή σας . Η επιστολή μπορεί να περιέχει την τοποθέτηση και περισσότερων του ενός μελών και μπορεί να σταλεί με fax στον αριθμό 28950 22860 του Δήμου Βιάννου (υπεύθυνες δηλώσεις από μέλη της Οικονομικής επιτροπής θα γίνονται δεκτές). Για τις εισηγήσεις των θεμάτων σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά (μέσω της γραμματείας της Οικονομικής επιτροπής το συνοδευτικό απαραίτητο ενημερωτικό υλικό .Οι αποφάσεις που θα ληφθούν, θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο της επιτροπής στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

 

ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1.Απαιτείται για τη σχετική διαδικασία δια περιφοράς η συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των μελών του οργάνου .
2.Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, δηλαδή για την συγκεκριμένη συνεδρίαση από ώρα 11:00 π.μ έως 14:00 μ.μ . Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα 14:00 μ.μ θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).
3.Είναι προφανές ότι στις συνεδριάσεις δια περιφοράς τα στάδια της συζήτησης πρωτολογίας & δευτερολογίας παραλείπονται αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται με την συνηθισμένη διαδικασία και δεν υπάρχει φυσική παρουσία.
4.Κάθε μέλος της Οικονομικής επιτροπής μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των εισηγήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
5.Οι συμμετέχοντες στη συνεδρίαση εφόσον θέλουν να τοποθετηθούν και αναλυτικότερα μπορούν μαζί με την αποστολή του e–mail με το οποίο θα δηλώσουν την ψήφο τους να τοποθετηθούν εκτενέστερα για αυτή.

 

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf ( 227 KB)

 

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA