Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής Print

ΠΡΟΣ :

1) Τα Τακτικά Μέλη της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Βιάννου

 1. Τριγωνάκη Χαρίλαο του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο
 2. Θεοδοσάκη Νικόλαο του Εμμανουήλ,  Αντιδήμαρχο
 3. Κεφαλάκη Μιχαήλ του Ιωάννη
 4. Ψαράκη Ιωάννη του Αποστόλου
 5. Αγαπουλάκη Εμμανουήλ του Ελευθερίου
 6. Κονδυλάκη Χαράλαμπο του Γεωργίου

 

2) Τα αναπληρωματικά Μέλη της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Βιάννου

 1. Μητσόπουλο Δημήτριο του Τηλεμάχου
 2. Καργιολάκη Εμμανουήλ του Ματθαίου και
 3. Ραπτάκη Μαρία του Εμμανουήλ

 

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής κεκλεισμένων των θυρών (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11.3.2020) που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Βιάννου την 26 – 10 – 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης,  σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852 / 2010 :

 

 1. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση της δαπάνης πληρωμής σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ(εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης)
 2. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής
 3. Εκ νέου έγκριση Έκδοσης Εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης τελών κυκλοφορίας και εισφοράς του Ν. 1959 /1991 του ιδίου οχήματος – Ανάκληση της 108 / 2020 όμοιας απόφασης της Οικονομικής επιτροπής
 4. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και την εγγραφή πίστωσης για «Μισθοδοσία καθαριστριών ΙΔΟΧ σχολικών μονάδων»
 5. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και την εγγραφή πίστωσης για «Αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Βιάννου από φυσικές καταστροφές»
 6. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και την εγγραφή πίστωσης για «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΣ 30-08-2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΙΑΝΝΟΥ - υποέργο : Προμήθεια σωλήνων και υλικών άρδευσης»
 7. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πίστωσης για την πληρωμή αμοιβής πραγματογνώμονα
 8. Αποδοχή δωρεάς του κοινωφελούς ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και καθορισμός κριτηρίων κατανομής των προϊόντων σε φυσικά πρόσωπα τα οποία εντάσσονται σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που έχουν πληγεί από τις οικονομικές συνέπειες του covid-199.Ορισμός Δικηγόρου για το με αριθμ. βιβλ. κλήσεων 2669/31-05-2020 κλητήριο θέσπισμα
 9. Άσκηση ή μη ένδικων μέσων για ανακοπή της με αριθμό 386 / 392 / 2020 διαταγής πληρωμής Πρωτοδικείου Ηρακλείου
 10. Έγκριση διενέργειας προμήθειας ενός (1) πίνακα ζωγραφικής με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412 / 2016.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (109 KB)