Αποφάσεις της 12ης / 2020 Κατεπείγουσας Δια Περιφοράς Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου Print
x

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Άνω Βιάννο 05/11/2020

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 

Στην Άνω Βιάννο στις 05 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11:00 π.μ έως ώρα 13:00 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βιάννου πραγματοποίησε «δια περιφοράς» κατεπείγουσα συνεδρίαση, ύστερα από την 6.464 / 04-11-2020 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Παπαδήμα που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου ή γνωστοποιήθηκε σε αυτούς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019 και των 163/33.282 / 29-05-2020 (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 40 / 20930 / 31.3.2020 (ΑΔΑ:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και της 60249 / 22-09-2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Πρακτικό Αριθ Απόφασης Τίτλος Απόφασης
12 83 Έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου για το κλείσιμο του υποκαταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στην Άνω Βιάννο

Σχετικά αρχεία

Απόφαση - Αρχείο pdf (  128 KB)