Αποφάσεις της 13ης / 2019 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου Print
x

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Άνω Βιάννο 08/09/2019

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 

Στην Άνω Βιάννο σήμερα στις 08 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Βιάννου συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την 6421 / 02-09-2019 έγγραφη πρόσκληση του συμβούλου του συνδυασμού του Δημάρχου που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους κ. Εμμανουήλ Ζερβουδάκη του Ιωάννη που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010).

 

Πρακτικό Αριθ Απόφασης Τίτλος Απόφασης
13 152 Εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βιάννου
13 153 Εκλογή των μελών της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Βιάννου

Σχετικά αρχεία

Απόφαση - Αρχείο pdf ( 207 KB)