Αποφάσεις της 23ης / 2018 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου Print
x

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Άνω Βιάννο 28/12/2018

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 

Στην Άνω Βιάννο σήμερα στις 28 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Βιάννου συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την 8.690 / 27-12-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852 / 2010 που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους, Προέδρους & εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων ή γνωστοποιήθηκε σε αυτούς σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Πρακτικό Αριθ Απόφασης Τίτλος Απόφασης
23 269 Αγορά ακινήτου στον οικισμό Αμιρά της Τ.Κ Αμιρά, ιδιοκτησίας Τσαγκαράκη Δημητρίου του Γεωργίου-Ανάκληση της 246/2018 όμοιας απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σχετικά αρχεία

Απόφαση - Αρχείο pdf ( 129 KB)