Απόφαση της 04ης / 2018 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου Print
x

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Άνω Βιάννο 28/02/2018

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 

Στην Άνω Βιάννο σήμερα στις 28 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Βιάννου συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα ύστερα από την 1.114 / 22-02-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852 / 2010 που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους, Προέδρους & εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων ή γνωστοποιήθηκε σε αυτούς σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

 

Πρακτικό Αριθ Απόφασης Τίτλος Απόφασης
04 22 Έγκριση οικονομικού απολογισμού και ισολογισμού του Δήμου έτους 2015

Σχετικά αρχεία

Απόφαση - Αρχείο pdf ( 140 KB)