Αποφάσεις της 5ης / 2021 Κατεπείγουσας Δια Περιφοράς Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου Print
x

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Άνω Βιάννο 17/03/2021

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 

Σήμερα την 17 Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00 π.μ έως ώρα 11:00 π.μ η Οικονομική επιτροπή του Δήμου Βιάννου πραγματοποίησε «δια περιφοράς» κατεπείγουσα συνεδρίαση, ύστερα από την 1.506 / 16-03-2021 πρόσκληση του Προέδρου της που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και κοινοποιήθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τις διατάξεις του άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»(ΦΕΚ 55/τ. Α’/11.3.2020), των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας, την ΚΥΑ ΔΙα/Γ.Π.οικ. 16320/2021-ΦΕΚ 996/Β/13-3-2021,για συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

 

Πρακτικό Αριθ Απόφασης Τίτλος Απόφασης
5 23 Πολυετής προγραμματισμός προσλήψεων-μετατάξεων ανθρώπινου δυναμικού Δήμου Βιάννου 2022-2025

Σχετικά αρχεία

Απόφαση - Αρχείο pdf ( 256 KB)