Αποφάσεις της 02ης / 2019 Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου Print
x

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Άνω Βιάννο 05/02/2019

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 

Στην Άνω Βιάννο σήμερα στις 05 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ η Οικονομική επιτροπή του Δήμου Βιάννου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την 804 / 04-02-2019 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852 / 2010 που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη αυτής ή γνωστοποιήθηκε σε αυτά σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Πρακτικό Αριθ Απόφασης Τίτλος Απόφασης
02 08 Ορισμός επιτροπής διεξαγωγής κλήρωσης μελών επιτροπών διαγωνισμών από το ΜΗΜΕΔ για το έτος 2019
02 09 Έγκριση κατεπείγουσας επισκευής Απορριμματοφόρου Οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ-4049 της Υπηρεσίας Καθαριότητας και του εκσκαφέα φορτωτή με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ-79761 της υπηρεσίας τεχνικών έργων ( υπ’ αρ. 30 / 2019 απόφαση Δηµάρχου)

Σχετικά αρχεία

Απόφαση - Αρχείο pdf ( 243 KB)